Про приватизаційні папери (06.03.92), Детальна інформація

Про приватизаційні папери (06.03.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8
Скачувань: 783
2173 Про приватизаційні папери (06.03.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про приватизаційні папери

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 24, ст.352 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 2174-XII ( 2174-12 ) від 06.03.92, ВВР, 1992, N 24, ст.353 )( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2544-XII ( 2544-12 ) від 07.07.92, ВВР, 1992, N 38, ст.562 )

Цей Закон визначає поняття і види приватизаційних паперів, умови та порядок їх випуску, розміщення серед громадян України, обліку, використання та погашення.

Стаття 1. Поняття і види приватизаційних паперів

1. Приватизаційні папери - це особливий вид державних цінних паперів, які засвідчують право власника на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.

Приватизаційні папери можуть бути лише іменними.

2. Порядок випуску та обігу приватизаційних паперів визначається цим Законом, іншими актами законодавства України.

3. Приватизаційні папери мають такі реквізити: запис про приналежність паперу до України; найменування органу, що випустив папір; зазначення виду приватизаційного паперу, серії та порядкового номера; дату випуску і строк використання; номінальне значення приватизаційного паперу у вартісному, обчисленому виходячи з відновної вартості майна, що приватизується, та (або) натуральному вираженні, або в умовних одиницях; прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання власника, відомості про документ, що посвідчує його особу; підпис керівника емітента або іншої уповноваженої на це особи, печатку установи, яка видала папір.

У приватизаційних паперах також міститься інформація про умови і порядок їх використання та про права власника.

4. Для випуску приватизаційних паперів використовуються бланки спеціального зразка, які затверджуються Національним банком України.

Випуск приватизаційних паперів може здійснюватися у формі безготівкових депозитів.

Стаття 2. Власники приватизаційних паперів

1. Право на одержання у власність приватизаційних паперів мають громадяни України, які проживають на її території, проживають або тимчасово перебувають за її межами у службових справах в період, що визначається Державною програмою приватизації.

2. Громадяни України, які проживають за її межами, мають право одержати приватизаційні папери у разі переїзду в Україну для проживання в період, що визначається Державною програмою приватизації.

3. Інтереси недієздатних та обмежено дієздатних власників приватизаційних паперів представляють відповідно до законодавства України законні представники, опікуни і піклувальники.

4. Право власності на одержані приватизаційні папери в разі смерті їх власника переходить у порядку спадкування, визначеному законодавством України. В разі смерті громадянина, що не одержав приватизаційні папери з будь-яких причин, право одержання належних до видачі померлому паперів не успадковується.

5. Кожен громадянин України має рівне право на одержання приватизаційних паперів однакової номінальної вартості для приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду.

Стаття 3. Порядок випуску, розміщення та обліку

приватизаційних паперів

1. Рішення про випуск приватизаційних паперів приймається Кабінетом Міністрів України згідно з Державною програмою приватизації. Емісію приватизаційних паперів здійснює Національний банк України. Облік випущених приватизаційних паперів ведеться емітентом.

2. Видача громадянам приватизаційних паперів організується відділеннями Ощадного банку України за списками, які складаються місцевими Радами народних депутатів або представництвами України в інших державах, на підставі заяви одержувача та пред'явлення паспорта або документа, що його замінює. Порядок видачі приватизаційних паперів встановлюється Національним банком України за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

3. Умови зберігання, обліку та погашення приватизаційних паперів установлюються при їх випуску Національним банком України.

4. При видачі приватизаційних паперів громадянину у паспорті або документі, який його замінює, робиться відповідний запис.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes