Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів України (15.12.92), Детальна інформація

Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів України (15.12.92)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 21
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 36
Скачувань: 953
2857 Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів України (15.12.92)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення доповнень і змін до

деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, N 6, ст.35 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 2858-12 від 15.12.92,

ВВР 1993, N 6, ст.36 )

У зв'язку з проголошенням України незалежною демократичною державою, прийняттям законів України "Про прокуратуру" ( 1789-12 ), "Про державне мито" ( 1994-12 ), Арбітражного процесуального кодексу України ( 1798-12 ) та з метою дальшого вдосконалення законодавства Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести доповнення і зміни до таких законодавчих актів України:

I. У Кримінально-процесуальному кодексі України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ):

1. Статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Призначення Кримінально-процесуального

кодексу України

Призначенням Кримінально-процесуального кодексу України є визначення порядку провадження у кримінальних справах".

2. Текст статті 2 викласти в такій редакції:

"Завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний".

3. У частині першій статті 7-1 і частині четвертій статті 47 слова "Союзу РСР і Української РСР" замінити словом "України".

4. У частині першій статті 12 слова "Потерпілий і його представник можуть оскаржити рішення про закриття справи до вищестоящого суду або вищестоящому прокурору" замінити словами "Потерпілий і його представник можуть оскаржити рішення про закриття справи в порядку, передбаченому статтею 215 і частиною другою статті 354 цього Кодексу".

5. З частини першої статті 13 слова "і не підкоряється правилам соціалістичного співжиття" виключити.

6. Із статті 18 слова "відповідно до соціалістичної правосвідомості" виключити.

7. Із статті 24 частину першу виключити.

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами першою і другою.

8. У статті 25:

частину першу викласти в такій редакції:

"Нагляд за додержанням законів при провадженні дізнання і попереднього слідства здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами";

у частині третій слово "СРСР" замінити словом "України".

9. У частині п'ятій статті 28 слова "державної пошлини" замінити словами "державного мита".

10. Частину другу статті 29 викласти в такій редакції:

"Прокурор пред'являє або підтримує поданий потерпілим цивільний позов про відшкодування збитків, заподіяних злочином, якщо цього вимагає охорона інтересів держави, а також громадян, які за станом здоров'я та з інших поважних причин не можуть захистити свої права".

11. Статтю 30 виключити.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes