Про внесення змін до Закону України "Про статус суддів" (02.02.94), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про статус суддів" (02.02.94)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.4
Скачувань: 778
3913 Про внесення змін до Закону України "Про статус суддів" (02.02.94)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про статус суддів"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 22, ст.142 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести такі зміни до Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 8, ст. 56):

1. Частину четверту статті 8 після слів "кваліфікаційними комісіями" доповнити словами "загальних судів", а після слова "Севастополя" доповнити словами "кваліфікаційними комісіями суддів арбітражних судів, військових судів та Вищою кваліфікаційною комісією суддів України".

2. У статті 15:

перше речення частини другої викласти в такій редакції:

"2. Про наявність підстав для припинення повноважень судді та про висунення кандидатур для обрання суддею голова суду, в якому працює суддя, або голова вищестоящого суду повідомляє голові Ради, до компетенції якого належить обрання судді, в строк не більше одного місяця з дня виникнення підстав, передбачених Законом";

доповнити статтю частиною третьою такого змісту:

"3. Суддя не пізніш як за місяць до досягнення 65-річного віку повинен подати особисту заяву про припинення своїх повноважень на ім'я голови суду чи голови вищестоящого суду або голови Ради, до компетенції якої належить обрання судді. В разі неподання у встановлений термін особистої заяви повноваження судді припиняються через місяць з дня досягнення відповідного віку без права на відставку".

3. У главі IV статті 16-24 замінити однією статтею 16 у такій редакції:

"Стаття 16. Законодавство про кваліфікаційні комісії суддів

Формування суддівського корпусу здійснюється через кваліфікаційні комісії суддів.

Система кваліфікаційних комісій суддів, їх склад, порядок формування і повноваження, а також інші питання їх діяльності визначаються відповідним законом".

4. У главі V:

назву глави викласти у такій редакції:

"Глава V

СУДДІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ";

статті 25-30 замінити однією статтею 25 у такій редакції:

"Стаття 25. Органи суддівського самоврядування

Для вираження інтересів суддів як носіїв судової влади ними утворюються органи суддівського самоврядування. Суддівське самоврядування здійснюється через конференції суддів загальних, арбітражних та військових судів, збори суддів Верховного Суду України, Вищого арбітражного суду України і з'їзд суддів України".

5. Статтю 33 викласти у такій редакції:

"Стаття 33. Порушення дисциплінарного провадження

0

B*

\x00AA

¬

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes