Про внесення змін і доповнень, що стосуються трудового договору, до Кодексу законів про працю України (19.01.95), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень, що стосуються трудового договору, до Кодексу законів про працю України (19.01.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.8
Скачувань: 824
0006 Про внесення змін і доповнень, що стосуються трудового договору, до Кодексу законів про працю України (19.01.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень, що стосуються трудового

договору, до Кодексу законів про працю України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 5, ст.30 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

I. Внести такі зміни і доповнення до Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст.375; 1981 р., N 32, ст.513; 1982 р., N 2, ст.23; 1984 р., N 1, ст.3; 1986 р., N 27, ст.539; 1988 р., N 23, ст.556; 1989 р., N 22, ст.235; 1991 р., N 23, ст.267; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст.302; 1993 р., N 49, ст.461, N 51, ст.478; 1994 р., N 3, ст.10, ст.16, N 33, ст.297):

1. Статтю 22 викласти у такій редакції:

"Стаття 22. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні

трудового договору

Забороняється необгрунтована відмова у прийнятті на роботу.

Відповідно до Конституції України ( 888-09 ) будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства у професійній спілці чи іншому об'єднанні громадян, роду і характеру занять, місця проживання не допускається.

Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров'я працівника можуть встановлюватись законодавством України".

2. Статтю 23 доповнити частиною другою такого змісту:

"Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами".

3. Доповнити Кодекс статтею 25-1 такого змісту:

"Стаття 25-1. Обмеження спільної роботи родичів на

підприємстві, в установі, організації

Власник вправі запроваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв'язку з виконанням трудових обов'язків вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному.

На підприємствах, в установах, організаціях державної форми власності порядок запровадження таких обмежень встановлюється законодавством".

4. Перше речення частини третьої статті 26 викласти у такій редакції: "Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу: осіб, які не досягли вісімнадцяти років; молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів; молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів; осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби; інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи".

5. У статті 36:

пункт 3 частини першої викласти у такій редакції:

"3) призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу";

у пункті 4 частини першої слова "профспілкового органу" замінити словами "профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу";

частину третю викласти у такій редакції: "У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40)".

6. Друге речення частини першої статті 38 викласти у такій редакції: "У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник".

7. У частині першій статті 39 слова "з інших поважних причин" замінити словами "у випадках, передбачених частиною першою статті 38 цього Кодексу".

8. Доповнити Кодекс ( 322-08 ) статтею 39-1 такого змісту:

"Стаття 39-1. Продовження дії строкового трудового договору

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes