Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний комітет України") (02.03.95), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний комітет України") (02.03.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 7.1
Скачувань: 727
0082 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний комітет України") (02.03.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих

актів України (у зв'язку з прийняттям Закону України

"Про Антимонопольний комітет України")

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 14, ст. 90 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) та з метою подальшого вдосконалення законодавства Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:

1. Частину другу статті 8 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 51, ст.680; 1994 р., N 3, ст.14) після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"рішення Антимонопольного комітету України про згоду на створення, реорганізацію (злиття, приєднання) суб'єктів підприємницької діяльності, якщо чинним законодавством визначена необхідність такої згоди".

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим і шостим.

2. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст. 655; 1993 р., N 11, ст. ст. 83, 94, N 13, ст. ст. 115, 116, N 19, ст. 204, N 26, ст. ст. 277, 279, 280):

а) пункт 1 статті 3 доповнити новою частиною такого змісту:

"Рішення про створення об'єднання (установчий договір) і статут цього об'єднання погоджуються з Антимонопольним комітетом України в порядку, визначеному чинним законодавством";

б) частину першу пункту 1 статті 5 доповнити реченням такого змісту: "Рішення про створення підприємства у випадках, передбачених чинним законодавством, приймається за погодженням з Антимонопольним комітетом України";

в) пункт 2 статті 29 після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "Антимонопольного комітету України";

г) пункт 1 статті 34 викласти в такій редакції:

"1. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) підприємства провадяться з дотриманням вимог антимонопольного законодавства за рішенням власника, а у випадках, передбачених цим Законом, - за рішенням власника та за участю трудового колективу або органу, уповноваженого створювати такі підприємства, чи за рішенням суду або арбітражного суду. Реорганізація підприємства, що зловживає своїм монопольним становищем на ринку, може здійснюватись також шляхом його примусового поділу в порядку, передбаченому чинним законодавством. Реорганізація підприємства, яка може призвести до екологічних, демографічних та інших негативних наслідків, що зачіпають інтереси населення території, повинна погоджуватися з відповідною Радою народних депутатів".

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000 )

4. У Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст.377; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.276; 1993 р., N 12, ст.109, N 17, ст.184, N 19, ст.209):

а) статтю 9 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Антимонопольний комітет України:

- здійснює контроль за додержанням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності антимонопольного законодавства";

б) у статті 20:

частину першу викласти в такій редакції:

"Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється з дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності вимог антимонопольного законодавства, за винятком випадків, передбачених цією статтею";

частини п'яту - восьму виключити;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes