/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (14.03.95), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (14.03.95)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 627
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (14.03.95)"
Сторінки 1   2   3  
0090 Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України (14.03.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких

законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 14, ст.93 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 90а/95-ВР від 14.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.94 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 85/96-ВР від 07.03.96, ВВР, 1996, N 18, ст.78

N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ) та з метою подальшого вдосконалення законодавства Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни і доповнення:

1. У Законі України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.655; 1993 р., N 11, ст.83):

статтю 29 після пункту 3 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4. Річний баланс і звітність підприємств підлягають обов'язковому аудиту, за винятком тих організацій, що повністю утримуються за рахунок бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю. Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності підприємств з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки".

У зв'язку з цим пункт 4 вважати пунктом 5;

абзац другий пункту 2 статті 35 доповнити реченням такого змісту: "Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою), за винятком тих організацій, які повністю утримуються за рахунок бюджету і не займаються підприємницькою діяльністю".

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000 )

3. У Законі Української РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст.377):

абзац другий статті 1 викласти в такій редакції:

"Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам";

у назві та частині дев'ятій статті 22 слова "ревізія (аудит)" замінити словом "аудит".

4. У Законі України "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст.508; 1992 р., N 47, ст.645):

статтю 22 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Емітент зобов'язаний подати органу, що реєструє випуск цінних паперів або інформацію про випуск цінних паперів, баланс та довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором (аудиторською фірмою)".

У зв'язку з цим частини третю, четверту, п'яту, шосту, сьому, восьму, дев'яту вважати відповідно частинами четвертою, п'ятою, шостою, сьомою, восьмою, дев'ятою, десятою;

в частині другій статті 24 цифру і слово "1 квітня" замінити словами "дев'яти місяців";

пункт "б" частини третьої статті 24 викласти в такій редакції:

"б) підтверджені аудитором (аудиторською фірмою) річний баланс та довідка про фінансовий стан".

5. У Законі України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682; 1994 р., N 3, ст.11):

Сторінки 1   2   3  
Коментарі до даного документу
Додати коментар