Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" (14.03.95), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" (14.03.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 14.8
Скачувань: 754
0098 Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" (14.03.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону України

"Про оренду майна державних підприємств та організацій"

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 15, ст. 99 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 98а/95-ВР від 14.03.95,

ВВР 1995, N 15, ст.100 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 416; 1993 р., N 24, ст. 253), виклавши його в такій редакції:

"З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про оренду державного майна

Цей Закон покликаний забезпечити підвищення ефективності використання майна державних підприємств, організацій (далі - підприємств) шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам.

Стаття 1. Завдання Закону

1. Цей Закон регулює:

організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств, їх структурних підрозділів;

майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна.

2. Оренда об'єктів комунальної власності регулюється цим Законом, договором оренди, іншими законами.

3. Оренда майна інших форм власності може регулюватися положеннями цього Закону, якщо інше не передбачено законодавством та договором оренди.

Стаття 2. Оренда

Орендою є засноване на договорі строкове платне володіння і користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Стаття 3. Правові засади оренди державного майна

Відносини щодо оренди державного майна регулюються договором оренди, цим Законом та іншими актами законодавства України.

Стаття 4. Об'єкти оренди

1. Об'єктами оренди за цим Законом є:

цілісні майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць). Цілісним майновим комплексом є господарський об'єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданим йому державою державною земельною ділянкою, на якій він розміщений, автономними інженерними комунікаціями, системою енергопостачання. У разі виділення цілісного майнового комплексу структурного підрозділу підприємства складається розподільчий баланс.

Грошові кошти та цінні папери з урахуванням дебіторської та кредиторської заборгованості орендодавець надає орендареві на умовах кредиту за ставкою рефінансування Національного банку України, а інші оборотні матеріальні засоби викуповуються орендарем. Порядок викупу оборотних матеріальних засобів та використання грошових коштів, одержаних від їх викупу, а також грошових коштів, наданих орендареві на умовах кредиту відповідно до цієї статті, визначаються Кабінетом Міністрів України;

нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення);

інше окреме індивідуально визначене майно державних підприємств.

2. Не можуть бути об'єктами оренди:

цілісні майнові комплекси державних підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), що здійснюють діяльність, передбачену частиною першою статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ).

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes