Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (11.07.95), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (11.07.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.6
Скачувань: 747
0288 Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" (11.07.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету

Міністрів України "Про державний нагляд за

додержанням стандартів, норм і правил

та відповідальність за їх порушення"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 29, ст.219 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 289/95-ВР від 11.07.95, ВВР, 1995, N 29, ст.220 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" ( 30-93 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 23, ст. 247) такі зміни і доповнення:

1. Абзац другий статті 4 після слів "норм і правил" доповнити словами "крім будівельних норм і правил".

2. У статті 6:

а) в абзаці першому пункту 1 слова "і перебувають під захистом держави" виключити;

друге речення підпункту 3 викласти в такій редакції: "Вартість відібраних зразків, якщо внаслідок випробування вони стали непридатними для подальшого використання за прямим призначенням, а також вартість випробувань зразків відносяться до витрат суб'єкта, який є виробником цієї продукції";

підпункт 7 після слова "забороняти" доповнити словом "виробництво";

підпункт 8 викласти в такій редакції:

"8) забороняти випуск і реалізацію продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, але не пройшла її у встановлені строки, а також продукції, виробництво якої проводилося без спеціального дозволу (ліцензії), якщо це передбачено законодавством";

доповнити пункт 1 підпунктом 14 такого змісту:

"14) під час виконання службових обов'язків безплатно користуватися за службовими посвідченнями на території України всіма видами міського пасажирського транспорту, за винятком таксі";

б) пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:

"Поновлення виробництва, випуску та реалізації продукції проводиться на підставі позитивних висновків повторної перевірки державним інспектором, витрати на яку оплачує підприємець".

3. Доповнити Декрет новим розділом VI такого змісту:

"Р о з д і л VI

ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПОСАДОВИХ ОСІБ ДЕРЖСТАНДАРТУ

\x02DC

B*\x02C6

\x0160

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes