Про боротьбу з корупцією (05.10.95), Детальна інформація

Про боротьбу з корупцією (05.10.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 5
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 12.3
Скачувань: 2001
0356 Про боротьбу з корупцією (05.10.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про боротьбу з корупцією

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 34, ст. 266 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 357/95-ВР від 05.10.95, ВВР, 1995, N 34, ст.267 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 171/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 19, ст.136

N 85/98-ВР від 05.02.98, ВВР, 1998, N 26, ст.149

N 460-XIV ( 460-14 ) від 02.03.99, ВВР, 1999, N 16, ст.97

N 622-XIV ( 622-14 ) від 05.05.99, ВВР, 1999, N 26, ст.213

N 1594-III ( 1594-14 ) від 23.03.2000, ВВР, 2000, N 24, ст.185 )

Цей Закон визначає правові та організаційні засади запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь.

Боротьба з корупцією здійснюється на основі чіткої правової регламентації діяльності державних органів, служб і осіб, уповноважених на виконання функцій держави, забезпечення гарантій прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття корупції та корупційних діянь

Під корупцією в цьому Законі розуміється діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.

Корупційними діяннями є:

а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості;

б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.

Подарунок (винагорода), отриманий зазначеними особами за обставин, передбачених пунктом "а" частини другої цієї статті, у тому числі такий, що надійшов без їх відома, а також вартість незаконно одержаних послуг підлягають стягненню (відшкодуванню) в доход держави.

Стаття 2. Суб'єкти корупційних діянь та інших правопорушень,

пов'язаних з корупцією

За корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією, на підставі цього Закону несуть відповідальність такі особи, уповноважені на виконання функцій держави:

а) державні службовці;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільські, селищні, міські голови та голови районних, обласних рад. ( Пункт "б" статті 2 в редакції Закону N 171/97-ВР від 03.04.97 )

Стаття 3. Межі дії Закону

Суб'єкти, зазначені у статті 2 цього Закону, за вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, несуть адміністративну та дисциплінарну відповідальність на підставі цього Закону. Питання про кримінальну, цивільно-правову та матеріальну відповідальність за корупційні діяння та правопорушення, пов'язані з корупцією, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства.

Військовослужбовці та інші особи, які згідно з чинним законодавством притягаються до відповідальності за адміністративні правопорушення відповідно до дисциплінарних статутів, у разі вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією, несуть відповідальність, передбачену цим Законом.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes