Про внесення змін до статей 235, 236 та глави 31-А Цивільного процесуального кодексу України (31.10.95), Детальна інформація

Про внесення змін до статей 235, 236 та глави 31-А Цивільного процесуального кодексу України (31.10.95)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8.7
Скачувань: 803
0403 Про внесення змін до статей 235, 236 та глави 31-А Цивільного процесуального кодексу України (31.10.95)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до статей 235, 236 та глави 31-А

Цивільного процесуального кодексу України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, N 42, ст. 301 )

( Вводиться в дію Постановою ВР

N 404/95-ВР від 31.10.95, ВВР, 1995, N 42, ст. 302 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести до Цивільного процесуального кодексу України ( 1502-06 ) такі зміни:

1. У статті 235:

частини першу і другу викласти в такій редакції:

"Суд, виявивши при розгляді цивільної справи порушення законності окремими службовими особами чи громадянами або порушення встановленого порядку розгляду скарг, заяв, звернень державними, громадськими органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, установами, організаціями, підприємствами і їх об'єднаннями, іншими юридичними особами чи інші істотні недоліки в їх діяльності, постановляє окрему ухвалу і надсилає її цим або відповідним службовим особам, органам, установам, організаціям вищого рівня по відношенню до тих, що допустили порушення законності, або трудовим колективам.

Службова особа, державний або громадський орган, орган місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємство, установа, організація, інша юридична особа, трудовий колектив зобов'язані вжити заходів щодо виконання окремої ухвали і повідомити про це суд у місячний строк";

доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

"Залишення відповідною службовою особою без розгляду окремої ухвали суду або невжиття заходів до усунення зазначених у ній порушень закону, а також несвоєчасна відповідь на окрему ухвалу тягнуть за собою відповідальність згідно із статтею 185-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення" ( 80731-10 ).

2. Пункт 3 статті 236 викласти в такій редакції:

"3) по скаргах громадян на рішення, дії або бездіяльність державних органів, юридичних чи службових осіб у сфері управлінської діяльності".

3. Главу 31-А викласти в такій редакції:

"Г л а в а 31-А

СКАРГИ ГРОМАДЯН НА РІШЕННЯ, ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ

ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ, ЮРИДИЧНИХ ЧИ СЛУЖБОВИХ ОСІБ

У СФЕРІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 248-1. Право на звернення із скаргою до суду

Громадянин має право звернутися до суду (військовослужбовець

- до військового суду) зі скаргою, якщо вважає, що рішенням, дією або бездіяльністю державного органу, юридичної або службової особи під час здійснення ними управлінських функцій порушено його права чи свободи.

Скаргу в суд може бути подано громадянином, його представником або на прохання громадянина - уповноваженим представником громадської організації, трудового колективу.

До суб'єктів, зазначених у частині першій цієї статті, рішення, дії або бездіяльність яких може бути оскаржено до суду (суб'єкти оскарження), належать: органи державної виконавчої влади та їх службові особи; органи місцевого самоврядування та їх службові особи; керівники установ, організацій, підприємств і їх об'єднань незалежно від форм власності; керівні органи і керівники об'єднань громадян, а також службові особи, які виконують організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські обов'язки або виконують такі обов'язки за спеціальними повноваженнями.

Стаття 248-2. Предмет судового оскарження

До рішень, дій або бездіяльності суб'єктів оскарження належать колегіальні і одноособові рішення, дії або бездіяльність, у зв'язку з якими громадянин вважає, що:

порушено або порушуються його права чи свободи;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes