Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту" (23.03.96), Детальна інформація

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту" (23.03.96)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 18
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 35.1
Скачувань: 797
0100 Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту" (23.03.96)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до Закону

Української РСР "Про освіту"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 21, ст. 84 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 100а/96-ВР від 23.03.96

ВВР, 1996, N 21, ст. 85 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни і доповнення до Закону Української РСР "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 34, ст.451; Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.76, N 26, ст.277; 1994 р., N 29, ст.258, N 45, ст. 404), виклавши його у такій редакції:

"З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про освіту

Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

Освіта в Україні грунтується на засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між націями і народами.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про освіту

Законодавство України про освіту базується на Конституції України ( 888-09 ) і складається з цього Закону, інших актів законодавства України.

Стаття 2. Завдання законодавства України про освіту

Завданням законодавства України про освіту є регулювання суспільних відносин у галузі навчання, виховання, професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України.

Стаття 3. Право громадян України на освіту

1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Це право забезпечується:

розгалуженою мережею закладів освіти, заснованих на державній та інших формах власності, наукових установ, закладів післядипломної освіти;

відкритим характером закладів освіти, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина;

різними формами навчання - очною, вечірньою, заочною, екстернатом, а також педагогічним патронажем.

2. Держава здійснює соціальний захист вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів та інших осіб незалежно від форм їх навчання і типів закладів освіти, де вони навчаються, сприяє здобуттю освіти в домашніх умовах.

3. Для одержання документа про освіту громадяни мають право на державну атестацію.

4. Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають освіту в закладах освіти України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів.

Стаття 4. Державна політика в галузі освіти

1. Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes