Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" (16.04.97), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" (16.04.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 10
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 18.8
Скачувань: 930
0210 Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" (16.04.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

( Закон втратив чинність на підставі Закону

N 2235-III ( 2235-14 ) від 18.01.2001 )

Про внесення змін до Закону України

"Про громадянство України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 23, ст. 169 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до Закону України "Про громадянство України" ( 1636-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 50, ст.701; 1993 р., N 14, ст.121; 1994 р., N 33, ст.299, N 43, ст.390), виклавши його в такій редакції:

"ЗАКОН УКРАЇНИ

ПРО ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ

Громадянство України визначає постійний правовий зв'язок особи та Української держави, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках.

Право на громадянство є невід'ємним правом людини. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства або права змінити громадянство.

Громадяни України незалежно від підстав і порядку набуття громадянства України мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Українська держава гарантує і захищає конституційні права і свободи своїх громадян та забезпечує виконання ними обов'язків перед суспільством.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Громадянство в Україні

В Україні існує єдине громадянство.

Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються цим Законом.

Стаття 2. Належність до громадянства України

Громадянами України є:

1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України;

2) особи, які на момент набрання чинності Законом України "Про громадянство України" ( 1636-12 ) (13 листопада 1991 року) постійно проживали в Україні, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, і які не є громадянами інших держав;

3) особи, які народилися або постійно проживали на території України, а також їх нащадки (діти, онуки), якщо вони на 13 листопада 1991 року проживали за межами України, не перебувають у громадянстві інших держав і до 31 грудня 1999 року подали у встановленому цим Законом порядку заяву про визначення своєї належності до громадянства України;

4) особи, які набули громадянства України відповідно до цього Закону.

Стаття 3. Законодавство про громадянство України

Громадянство України регулюється Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України, які видаються відповідно до нього.

Стаття 4. Застосування правил міжнародних договорів

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes