Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (26.09.97), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (26.09.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 11
Скачувань: 915
0550 Про внесення змін до Закону України "Про податок на додану вартість" (26.09.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про податок на додану вартість"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 51, ст.305 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст.156) такі зміни:

1. Пункт 1.4 статті 1 викласти у такій редакції:

"1.4. Продаж товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Не належать до продажу операції з передачі товарів у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, схову (відповідального зберігання), довірчого управління, оренди (лізингу), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу права власності на такі товари іншій особі.

Продаж послуг (робіт) - будь-які операції цивільно-правового характеру з надання послуг (результатів робіт), надання права на користування або розпорядження товарами, у тому числі нематеріальними активами, а також з надання будь-яких інших, ніж товари, об'єктів власності за компенсацію, а також операції з безоплатного надання послуг (робіт). Продаж послуг (результатів робіт), зокрема, включає надання права на користування або розпорядження товарами у межах договорів оренди (лізингу), продаж, ліцензування або інші способи передачі права на патент, авторське право, торговий знак, інші об'єкти права інтелектуальної, в тому числі промислової, власності".

2. Статтю 2 доповнити пунктом 2.6 такого змісту:

"2.6. Особа, яка надає послуги зв'язку і здійснює консолідований облік доходів та витрат, пов'язаних з наданням таких послуг та отриманих (понесених) іншими особами, що знаходяться у підпорядкуванні такої особи".

3. У статті 3:

1) підпункт 3.2.4 після слів "валютних цінностей" доповнити словами "(у тому числі національної та іноземної валюти)". Після слів "та погашення" доповнити словом "державних". Після слів "Міністерства фінансів України" доповнити словами "виплати грошових виграшів, грошових призів і грошових винагород";

2) у підпункті 3.2.5 слова "залучення і розміщення" замінити словами "надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення";

3) статтю доповнити підпунктом 3.2.9 такого змісту:

"3.2.9. оплати вартості фундаментальних досліджень, науково-дослідних та дослідницько-конструкторських робіт, що здійснюються за рахунок Державного бюджету України".

4. Пункт 4.7 статті 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У випадках коли платник податку здійснює діяльність з продажу товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку (далі - комісіонера) здійснювати продаж товарів від імені та за дорученням іншої особи (далі - комітента) без передання права власності на такі товари, базою оподаткування є продажна вартість цих товарів, визначена у порядку, встановленому цим Законом. Датою збільшення податкових зобов'язань комісіонера є дата, визначена за правилами, встановленими пунктом 7.3 цього Закону, а датою збільшення суми податкового кредиту комісіонера є дата перерахування коштів на користь комітента або надання останньому інших видів компенсації вартості зазначених товарів. При цьому датою збільшення податкових зобов'язань комітента є дата отримання коштів або інших видів компенсації вартості товарів від комісіонера. Зазначене правило не поширюється на операції з вивезення (пересилання) товарів за межі митної території України або з ввезення (пересилання) товарів на митну територію України в межах зазначених договорів, оподаткування яких регулюється відповідними нормами цього Закону".

5. У статті 5:

1) підпункт 5.1.10 доповнити абзацом такого змісту:

"харчування, забезпечення речовим майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються спецконтингенту в установах пенітенціарної системи згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України";

2) пункт 5.1 доповнити підпунктами 5.1.19 та 5.1.20 такого змісту:

"5.1.19. приватизації державного майна в обмін на приватизаційні папери або компенсаційні сертифікати, а також з безоплатної приватизації житлового фонду, присадибних земельних ділянок та земельних паїв відповідно до законодавства;

5.1.20. виконання робіт (вартість робіт) з будівництва житла, що здійснюються за рахунок коштів фізичних осіб, та передачі такого житла у власність таким фізичним особам";

3) у другому реченні підпункту 5.2.1 після слів "становить протягом" доповнити словом "попереднього".

6. У підпункті 6.2.5 статті 6 слово "населенню" виключити.

7. Підпункт 7.4.5 статті 7 викласти у такій редакції:

"7.4.5. Не дозволяється включення до податкового кредиту будь-яких витрат по сплаті податку, що не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями, а при імпорті робіт (послуг) - актом прийняття робіт (послуг) чи банківським документом, який засвідчує перерахування коштів в оплату вартості таких робіт (послуг).

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes