/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (18.11.97), Детальна інформація

Тема: Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (18.11.97)
Тип документу: Реферат
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 652
Скачати "Реферат на тему Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (18.11.97)"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
0639 Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (18.11.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про

оподаткування прибутку підприємств"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 10, ст.35 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., 27, ст.181, N 47, ст.294) такі зміни:

1. У статті 1:

1) у абзаці першому пункту 1.10 слова "платіж, який здійснюється" замінити словами "доход, який сплачується (нараховується)";

2) абзац третій пункту 1.12 після слів "у розстрочку" доповнити словами "фізичним особам, які не є платниками цього податку";

3) у пункті 1.13 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "державним органом, визначеним законом";

4) пункт 1.17 викласти у такій редакції:

"1.17. Постійне представництво нерезидента в Україні (далі-постійне представництво) - постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на території України. До постійних представництв, зокрема, відносяться: місце управління, філіал, офіс, завод, фабрика, майстерня, шахта, нафтова чи газова свердловина, кар'єр або інше місце розвідки чи видобутку корисних копалин. З метою оподаткування до постійних представництв прирівнюються резиденти, які мають повноваження діяти від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені нерезидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу митниці). Резиденти, що з метою оподаткування прирівнюються до постійних представництв, не підлягають додатковій реєстрації в податкових органах як платники податку";

5) у абзаці другому підпункту 1.18.2 пункту 1.18 перше речення виключити;

6) у пункті 1.20 :

у абзаці першому слово "реалізації" замінити словом "продажу";

у абзаці другому слова "внутрішньої реалізації" виключити;

абзац четвертий викласти у такій редакції:

"Звичайна процентна ставка за депозит - процентна ставка, що встановлюється в залежності від строків та розміру депозиту за рішенням платника податку, яке має бути оприлюдненим та встановлювати однакові правила щодо укладення депозитного договору з будь-якими категоріями осіб з урахуванням обмежень, установлених законом. Порядок оприлюднення інформації щодо умов укладення депозитного договору визначається для банківських установ Національним банком України, для небанківських фінансових установ

- державним органом, визначеним законом";

7) у абзаці третьому підпункту 1.28.2 пункту 1.28 слово "біржовому" замінити словом "фондовому";

8) пункт 1.29 доповнити реченням такого змісту: "Визначені у цьому Законі: податок на дивіденди, репатріацію доходів, виплату виграшів, доходи від страхової діяльності, інші податки, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), є видами податку на прибуток і не вважаються нововведеними податками";

9) доповнити статтю пунктами 1.31 та 1.32 такого змісту:

"1.31. Продаж товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію, незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Не вважаються продажем операції з надання товарів у межах договорів комісії, схову (відповідального зберігання), доручення, інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу прав власності на такі товари.

Продаж результатів робіт (послуг) - будь-які операції цивільно-правового характеру з надання результатів робіт (послуг), з надання права на користування або на розпоряджання товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими ніж товари, об'єктами власності за компенсацію, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг). Продаж результатів робіт (послуг) включає, зокрема, надання права на користування товарами у межах договорів лізингу (оренди), продаж, передачу права на підставі авторських або ліцензійних договорів, а також інші способи передачі об'єктів авторського права, патентів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної, в тому числі промислової, власності.

1.32. Господарська діяльність - будь-яка діяльність особи, направлена на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, у разі коли безпосередня участь такої особи в організації такої діяльності є регулярною, постійною та суттєвою. Під безпосередньою участю слід розуміти зазначену діяльність особи через свої постійні представництва, філіали, відділення, інші відокремлені підрозділи, а також через довірену особу, агента або будь-яку іншу особу, яка діє від імені та на користь першої особи".

2. У статті 2:

1) підпункт 2.1.3 пункту 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1.3. Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку (далі - філії), зазначених у підпункті 2.1.1 цього пункту, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар