Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного майна" (23.12.97), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного майна" (23.12.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8
Скачувань: 833
0768 Про внесення змін до Закону України "Про оренду державного майна" (23.12.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про оренду державного майна"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 18, ст. 88 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про оренду державного майна" ( 2269-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст.99, N 31, ст. 244) такі зміни:

1. Назву Закону викласти в такій редакції:

"Про оренду державного та комунального майна".

2. Преамбулу Закону викласти в такій редакції:

"Цей Закон покликаний забезпечити підвищення ефективності використання майна державних підприємств та організацій, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам".

3. У статті 1:

1) абзаци другий та третій частини першої викласти в такій редакції:

"організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна державних підприємств та організацій, підприємств, заснованих на майні, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності (далі - підприємства), їх структурних підрозділів;

майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності";

2) частину другу статті 1 виключити.

У зв'язку з цим частину третю вважати частиною другою.

4. Статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Оренда

Орендою є засноване на договорі строкове платне користування майном, необхідним орендареві для здійснення підприємницької та іншої діяльності".

5. Статтю 3 викласти в такій редакції:

"Стаття 3. Правові засади оренди державного майна, майна, що

належить Автономній Республіці Крим або перебуває

у комунальній власності

Відносини щодо оренди державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності, регулюються договором оренди, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами".

6. В абзаці другому частини першої статті 4 слова "наданим йому державою державною земельною ділянкою" замінити словами "наданою йому земельною ділянкою".

7. У статті 5:

в абзаці другому слово "загальнодержавною" замінити словом "державною";

абзаци третій та четвертий викласти в такій редакції:

"органи, уповноважені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування управляти майном, - щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, яке відповідно належить Автономній Республіці Крим або перебуває у комунальній власності;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes