Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства" (23.12.97), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства" (23.12.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.3
Скачувань: 892
0769 Про внесення змін до Закону України "Про господарські товариства" (23.12.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про господарські товариства"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 18, ст. 89 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст.682) такі зміни:

1. Пункт "б" частини першої статті 10 доповнити реченням такого змісту: "Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів".

2. У статті 23:

назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Органи управління товариством та їх посадові

особи";

у частинах другій та третій слова "Посадовими особами товариства" замінити словами "Посадовими особами органів управління товариства".

3. Статтю 27 викласти в такій редакції:

"Стаття 27. Випуск акціонерним товариством цінних паперів

Акціонерне товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі додаткового випуску акцій без реєстрації попереднього випуску акцій усі договори купівлі-продажу акцій додаткового випуску вважаються недійсними з наслідками, передбаченими частиною п'ятою статті 30 цього Закону.

Не пізніше ніж через шість місяців після реєстрації випуску акцій акціонерне товариство зобов'язано видати акціонерам акції (сертифікати акцій).

Закрите акціонерне товариство має право випускати лише іменні акції".

4. Частину другу статті 28 замінити частинами другою та третьою такого змісту:

"Акція може бути придбана також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що склалася на фондовому ринку, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством.

Перехід та реалізація права власності на акції здійснюються відповідно до законодавства України".

5. У статті 30:

частину другу замінити частинами другою та третьою такого змісту:

"Засновники відкритого акціонерного товариства (емітенти) зобов'язані опублікувати відповідно до вимог чинного законодавства інформацію про випуск акцій, зміст та порядок реєстрації якої встановлюються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати шести місяців".

У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою;

перше речення частини шостої доповнити словами "якщо це передбачено умовами випуску".

6. Статтю 37 доповнити словами "строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) один раз на рік за підсумками календарного року".

7. У статті 38:

частину другу після слова "здійснюється" доповнити словами "в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes