Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (30.12.97), Детальна інформація

Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (30.12.97)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 5.9
Скачувань: 899
0793 Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (30.12.97)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України

"Про оподаткування прибутку підприємств"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 18, ст. 94 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст.181, N 47, ст.294; 1998 р., N 2, ст.7, N 10, ст. 35) такі зміни:

1. Пункт 4.2 статті 4 після підпункту 4.2.14 доповнити новим підпунктом 4.2.15 такого змісту:

"4.2.15. Вартість основних фондів безоплатно отриманих платником податку з метою здійснення їх експлуатації у випадках, передбачених законодавством:

якщо такі основні фонди отримані за рішенням органів центральної виконавчої влади;

у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів рад, прийнятих у межах їх повноважень;

у разі отримання підприємствами комунальної власності об'єктів соціальної інфраструктури, зазначених у підпункті 5.4.9 пункту 5.4 статті 5 цього Закону, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок.

Основні фонди, що отримуються у випадках, передбачених цим підпунктом, приймаються на баланс за балансовою вартістю.

Порядок безоплатної передачі таких основних фондів встановлюється Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим підпункт 4.2.15 вважати підпунктом 4.2.16.

2. У пункті 13.1 статті 13:

підпункт "в" викласти у такій редакції:

"в) роялті, послуги типу "інжиніринг", а також доходи від фрахту";

у підпункті "й" слова "перерахованих (переданих)" замінити словами "переданих (виконаних, наданих)".

3. У пункті 16.4 статті 16 абзац четвертий замінити абзацами четвертим - шостим такого змісту:

"Підприємства, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, подають декларацію про прибуток у визначені цим пунктом строки за формою, що встановлюється центральним податковим органом України.

Для цілей оподаткування до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, відносяться підприємства, валовий доход яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує п'ятдесят відсотків загальної суми валового доходу.

r

\x017D

B*

b

\x1C00, що не відноситься до сільськогосподарської продукції, оподатковується у загальному порядку".

4. Статтю 16 після пункту 16.6 доповнити новим пунктом 16.7 такого змісту:

"16.7. Протягом звітного (податкового) кварталу платники податку, за винятком нерезидентів та виробників сільськогосподарської продукції, сплачують до бюджету за перший та другий місяць такого кварталу авансові внески податку на прибуток, визначені згідно з пунктом 16.3 цієї статті наростаючим підсумком з початку року.

Авансові внески сплачуються до бюджету за підсумками першого та другого місяців звітного (податкового) кварталу до 20 числа другого і третього місяця такого кварталу відповідно.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes