Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (13.02.98), Детальна інформація

Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (13.02.98)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Закони України
Автор: Jktrcsq
Розмір: 8
Скачувань: 838
0129 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (13.02.98)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України

"Про прибутковий податок з громадян"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 30-31, ст.195 )Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.77, N 26, ст.281, N 34, ст. 356; 1996 р., N 9, ст.41, N 45, ст. 234) такі зміни:

У статті 5:

1) у пункті 1:

абзац дванадцятий підпункту "а" викласти у такій редакції:

"допомога на поховання, у тому числі яка надається за рахунок юридичних або фізичних осіб";

підпункт "з" після слів "державних позик та" доповнити словом "державними";

доповнити пункт підпунктами "с" та "т" такого змісту:

"с) суми плати за утримання та навчання дітей у дошкільних виховних закладах, закладах початкової загальної, професійно-технічної освіти, а також у державних вищих учбових закладах освіти, розташованих на території України, за рахунок фізичних або юридичних осіб;

т) суми дивідендів, що були оподатковані під час їх виплати відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР );

2) доповнити статтю пунктом 2 такого змісту:

"2. Суми виплат, що не включаються до складу сукупного оподатковуваного доходу громадян відповідно до пункту 1 цієї статті, не враховуються при визначенні бази оподаткування податками і зборами, які нараховуються на фонд оплати праці відповідно до законодавства".

2. Пункт 4 статті 7 виключити.

3. У частині другій статті 8:

1) слова "доходи у вигляді дивідендів за акціями, доходи, одержані внаслідок розподілу прибутку (доходу) підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності" виключити;

2) доповнити частину словами "крім сум виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу, визначених у статті 5 цього Декрету".

4. Абзаци шостий - десятий пункту 1 статті 14 замінити абзацами такого змісту:

"Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів, одержаних від цієї діяльності, за фіксованим розміром податку (далі - фіксований податок) шляхом придбання патенту за умови, якщо:

кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким громадянином - платником податку, включаючи членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій діяльності, не перевищує п'яти;

валовий доход такого громадянина від самостійного здійснення підприємницької діяльності або з використанням найманої праці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю придбання патенту, не перевищує семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

громадянин здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів і надання супутніх такому продажу послуг на ринках та є платником ринкового збору згідно з законодавством. Доходи такого громадянина, одержані від здійснення інших видів підприємницької діяльності, оподатковуються у загальному порядку.

Не дозволяється застосування фіксованого податку при здійсненні торгівлі лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

На доходи громадян, одержані від здійснення підприємницької діяльності, у разі сплати ними фіксованого податку, не поширюються положення статей 5 та 6 цього Декрету.

Фіксований податок сплачується громадянином - платником податку до відповідного місцевого бюджету за місцем його проживання.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes