Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику" (07.02.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику" (07.02.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 8.9
Скачувань: 871
3047 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну статистику" (07.02.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України у зв'язку з прийняттям

Закону України "Про внесення змін до

Закону України "Про державну статистику"

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині першій статті 164-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "або статистичної" виключити.

2. Частину п'яту статті 13 Закону України "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 52, ст. 650) виключити.

3. У Законі України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 170; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 11-12, ст. 44):

1) у пункті 2 статті 13 слова "державна статистична звітність, яка відображає" замінити словами "збір статистичної інформації та адміністративних даних, які відображають";

2) у підпункті "д" пункту 2 статті 14 слово "статистичної" виключити;

3) у статті 19:

пункт 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"здійснює у порядку, встановленому законодавством, збір та опрацювання адміністративних даних, які відображають стан ринку праці та становище в сфері зайнятості населення".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;

в абзаці другому пункту 2 слово "статистичні" замінити словом "адміністративні";

4) пункт 4 статті 20 викласти у такій редакції:

"4. Підприємства, установи і організації незалежно від форми власності реєструються у місцевих центрах зайнятості за їх місцезнаходженням як платники збору до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, щомісяця подають цим центрам адміністративні дані у повному обсязі про наявність вільних робочих місць (вакансій) та про працівників, які працюють неповний робочий день (тиждень), якщо це не передбачено трудовим договором, або не працюють у зв'язку з простоєм виробництва з не залежних від них причин, і в десятиденний строк - про всіх прийнятих працівників у порядку, встановленому законодавством. Несвоєчасна реєстрація або відмова від неї, порушення порядку подання адміністративних даних тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством".

4. У статті 29 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 32, ст. 256):

1) пункти 1, 3 і 5 викласти у такій редакції:

"1. Підприємство веде первинний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію та адміністративні дані.

Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, подання статистичної інформації та адміністративних даних визначається законодавством";

"3. Підприємства, що входять до складу будь-якого об'єднання, не змінюють порядку обліку і подання статистичної інформації та адміністративних даних про свою діяльність.

Об'єднання веде бухгалтерський облік і складає статистичну інформацію та адміністративні дані, якщо це передбачено в його статуті чи договорі, в порядку, встановленому для підприємств";

"5. Посадові особи підприємств за порушення порядку подання статистичної інформації та адміністративних даних несуть відповідальність відповідно до законодавства";

2) абзац перший пункту 2 викласти у такій редакції:

"2. Забороняється вимагати від підприємств подання статистичної інформації та адміністративних даних з порушенням встановленого законодавством порядку. Відомості, не передбачені звітно-статистичною документацією, підприємством можуть бути подані запитувачам на договірній основі, а судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, державної податкової служби, Антимонопольного комітету України, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, господарському суду та аудиторським організаціям і державним виконавцям - у випадках, передбачених законодавством, на їх письмовий запит".

5. Частини четверту - сьому статті 23 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377) викласти у такій редакції:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes