Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів (07.03.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів (07.03.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 14.5
Скачувань: 968
3073 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відходів (07.03.2002)

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо відходів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про відходи" ( 187/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242):

1) у статті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення";

абзац третій викласти в такій редакції:

"небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними";

в абзаці шістнадцятому слова "місця видалення відходів" замінити словами "місця розміщення відходів, сховища";

доповнити абзацами такого змісту:

"операції поводження з відходами - збирання, перевезення, зберігання, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів;

розміщення відходів - зберігання та/або захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах;

відходи як вторинна сировина - відходи, для утилізації та переробки яких в Україні існують відповідні технології та виробничо-технологічні і/або економічні передумови;

збирання і заготівля відходів як вторинної сировини - діяльність, пов'язана із збиранням, купівлею, прийманням, зберіганням, обробленням (переробленням), перевезенням, реалізацією і постачанням таких відходів переробним підприємствам на утилізацію, а також надання послуг у цій сфері";

2) статтю 2 викласти в такій редакції:

"Стаття 2. Законодавство про відходи

Законодавство про відходи складається із законів України "Про охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), "Про поводження з радіоактивними відходами" ( 255/95-ВР ), "Про металобрухт" ( 619-14 ), Кодексу України про надра ( 132/94-ВР ), цього Закону та інших нормативно-правових актів";

3) у статті 4:

частину першу викласти в такій редакції:

"Цей Закон регулює відносини, пов'язані з утворенням, збиранням і заготівлею, перевезенням, зберіганням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням та захороненням відходів, що утворюються в Україні, перевозяться через її територію, вивозяться з неї, а також з перевезенням, обробленням та утилізацією відходів, що ввозяться в Україну як вторинна сировина";

частину другу після слів "виробленого простору" доповнити словами "металобрухтом, включаючи залишки та побічні продукти від виробництва та обробки чорних і кольорових металів та їх сплавів, а також вторинними матеріальними чи енергетичними ресурсами";

4) частину першу статті 10 викласти в такій редакції:

"У разі приватизації державних підприємств, внаслідок діяльності яких накопичено певні обсяги відходів, право власності на відходи та обов'язок щодо відшкодування заподіяної відходами шкоди здоров'ю людей, майну фізичних або юридичних осіб та навколишньому природному середовищу переходить до нових власників, якщо інше не передбачено відповідно до закону умовами приватизації цих підприємств";

5) частину третю статті 12 після слів "відповідальність за" доповнити словами "комплексне використання таких відходів";

6) у статті 17:

назву і абзац перший викласти в такій редакції:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes