Принципи кримінального права, Детальна інформація

Принципи кримінального права
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 38.1
Скачувань: 1297
Принципи кримінального права.

Поняття і значення принципів кримінального права.

Система принципів кримінального права.

Види принципів кримінального права і їх характеристика.

1. Велике значення в здійсненні кримінальної політики держави мають принципи, на яких базується кримінальне право України. Термін "принцип" походить від латинського "principium" і означає "начало", "основа".

Під принципами кримінального права треба розуміти вихідні, керівні ідеї, закріплені в нормах права, на яких базується кримінальне право в цілому або які відображені в окремих його положеннях та інститутах. Цими принципами керується законодавець при прийнятті кримінальних законів. На них базується і правоохоронна діяльність усіх юридичних органів, в тому числі міліції.

2. У загальній теорії права неоднозначно розуміється зміст принципів і дається різний їх перелік. Однак прийнято розрізняти два види принципів:

загальноправові, притаманні всім галузям права,

спеціальні (галузеві), характерні лише для окремих галузей права.

До загальноправових належать, в основному, ті принципи, які закріплені в конституції держави.

У Конституції України закріплені такі принципи:

суверенітету і незалежності України, цілісності та недоторканності її території (ст. 1 і ст. 2)

поділу державної влади на законодавчу, виконавчу, судову (ст. 6)

верховенства права (ст. 8)

рівності громадян перед законом (ст. 24)

законності (ст. 29, 61, 62, 124)

гуманізму

справедливості права

Певні загальноправові принципи більшою або меншою мірою характерні і для окремих галузей права. До того ж, деякі з них мають своє спеціальне призначення і конкретний зміст у тій чи іншій галузі права. Особливо це стосується принципів законності і справедливості.

До спеціальних принципів кримінального права треба віднести такі принципи:

законності та гуманізму(в їх конкретному кримінально-правовому змісті)

особистої відповідальності за наявності вини

невідворотності кримінальної відповідальності

гуманізму

справедливості(індивідуалізації) відповідальності

економії кримінальної репресії (див.схему)

3. Принцип законності. У теорії кримінального права цеп принцип виражається формулою: немає злочину — немає покарання без вказівки на те у законі (nullum crimene nulla pona sine lege).

Принцип законності у загальній формі закріплено в Конституції України таким положенням: "Ніхто не може відповідати за діяння, які на час вчинення не визнавалися законом як правопорушення" (ч. 2 ст. 58). Зміст цього принципу розкривається також у ст. 6 КК, згідно з якою "злочинність і караність діяння визначаються законом, який діяв під час вчинення цього злочину". Це положення, по-перше, зобов'язує державні органи влади і посадових осіб суворо дотримуватися норм кримінального закону при притягненні людини до кримінальної відповідальності і застосуванні до неї покарання і, по-друге, виключає застосування кримінального закону за аналогією щодо дій, які не передбачені нормами Загальної та Особливої частин КК.

Принцип особистої відповідальності за наявності вини особи є відображенням загальноконституційного принципу, відповідно до якого "юридична відповідальність особи має індивідуальний характер" (ч. 2 ст. 61 Конституції). Згідно з цим принципом неприпустимо покладати кримінальну відповідальність на особу за злочин, який було вчинено іншою особою, а також неможливо притягати до кримінальної відповідальності юридичну особу. Іншими словами, особиста відповідальність за вчинений злочин можлива лише при встановленні в діянні конкретної особи вини у формі умислу чи необережності (статті 8 і 9 КК).

Принцип невідворотності кримінальної відповідальності виявляється у тому, що:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes