Психологія огляду місця скоєння злочину, Детальна інформація

Психологія огляду місця скоєння злочину
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Психологія
Автор: фелікс
Розмір: 29.1
Скачувань: 1508
Психологія огляду місця скоєння злочину

Огляд місця випадку, як правило, відноситься до первинних слідчих дій, а по більшості справ про особливо небезпечні злочини проти особистості розслідування починається з огляду місця випадку. Успіх або неуспіх при цьому значною мірою передрішає висунення правильної версії, розкриття злочину, викриття винних. З іншого боку, помилки, допущені слідчим при виробництві огляду, нерідко негативно позначаються на подальшому ході розслідування, штовхають слідство на помилковий шлях або заводять його в тупик.

Огляд ( самостійна слідча дія, що має на меті виявлення слідів злочину і інших речових доказів, з'ясування обставин випадку, а рівно інших обставин, що мають значення для справи. Разом з тим огляд (як пізнавальний прийом) може бути і складовою частиною інших слідчих дій: затримання, обшуку, виїмки, накладення арешту на майно, слідчого експерименту, перевірки свідчення на місці. Так, при затриманні підозрюваного оглядається його одяг, що знаходиться при ньому або вилучені при особистому обшуку речі. При обшуку оглядаються виявлені знаряддя злочину, предмети і цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети або документи, які можуть мати значення для справи. При виїмці оглядаються предмети, що вилучаються, документи, цінності і т.п. При накладенні арешту огляду підлягає майно, яке включається в опис.

Обов’язковість проведення огляду при проведенні названих слідчих дій витікає з наступної вимоги закону: "Всі названі предмети і документи, а рівно все майно, що описується повинні бути перераховані в протоколі або в прикладеному до нього опису з точною вказівкою кількості, міри, ваги або індивідуальних ознак і по можливості їх вартості".

У системі первинних слідчих дій огляд місця випадку займає найбільш важливе, ключове положення. Зумовлене це не тільки тим, що на місці випадку залишені і можуть бути виявлені сліди злочину і інші об'єкти. Особлива значущість даної слідчої дії в не меншій мірі визначається складним змістом обстановки, об'єктів і обставин випадку, наявністю між ними причинно-наслідкових і просторово-часових зв'язків, різким дефіцитом інформації про них, а також специфічними задачами, які по своїй суті завжди є проблемними і передбачають широке використання для їх рішення різних форм діяльності. Безпосередньо в процесі вивчення об'єктів місця випадку слідчий використовує різні форми і методи пізнання, направлені на встановлення фактів, обставин, які дають можливість визначити напрям розслідування і з'ясувати істинний характер події.

Проведення огляду місця випадку для слідчого звичайно співпадає з гострим недоліком інформації. Нерідкі випадки, коли в ході огляду місця випадку слідчому необхідно отримати відповідь на головне питання: чи мало місце подію злочину взагалі?

Питання, які ставить перед собою і намагається вирішити слідчий в ході огляду місця випадку, мають, як правило, комплексний характер. Слідчий прагне встановити, чи був довершений злочин (або стався нещасний випадок, самогубство і т.п.), хто здійснив злочин, коли, по яких причинах, де був довершений злочин, який механізм дії злочинця і т.п.

Характерна особливість огляду місця випадку отримання інформації шляхом спостереження за конкретною обстановкою місця випадку з подальшим аналізом результатів спостереження. Іншими словами, інформація при огляді місця випадку виходить на першому етапі на рівні конкретних образів, тобто на рівні першої сигнальної системи, асоціюється, направлено відбирається в розумові моделі (версії), які знаходять словесно-логічну форму. При переході інформації з однієї форми в іншу відбувається її часткова втрата і можливі спотворення, що неминуче впливає на повноту і об'єктивність висуненої версії.

Основним засобом закріплення здобутого в ході огляду інформації є протокол огляду, в якому вся зібрана внаслідок спостереження інформація викладається в словесній формі, в синтезованому вигляді (протокол, схема з додатками).

До протоколу огляду місця випадку нерідко додаються фотографії, схеми, малюнки, речові докази, що відображають результати огляду в формі образів, на рівні першої сигнальної системи.

У ході огляду місця випадку слідчий отримує інформацію не від людей, а від речей, і в цьому відношенні огляд місця випадку є протилежністю допиту. (У слідчій практиці отримує все більше поширення відтворення свідчення на місці випадку, яке суміщає в собі характерні особливості допиту і огляду.)

Огляд місця випадку на первинному етапі розслідування, довершеного в умовах неочевидності злочину, представляє складну слідчу ситуацію, успішний розв’язок якої забезпечується реалізацією організаційної, пошукової і реконструктивної сторін діяльності.

Вивчення предмета дослідження як цілого, як системи, як комплексу діяльності завжди має на меті пізнання і розкриття структури цього предмета, того, що робить його системою, утворить його інтегральні властивості і закономірності.

Таким чином, ми приходимо до розуміння діяльності як багаторівневого явища. Зокрема, при психологічному аналізі діяльності слідчого при огляді місця випадку виділяються організаційна, пошукова, реконструктивна і достовірна сторони діяльності.

Кожна з цих сторін утворює певний цикл, досягнення успіху в якому забезпечується певною системою особистісних якостей, навичок і умінь слідчого.

Таким чином, успішне розв’язання цієї ситуації забезпечується складною системою професійної діяльності.

Першими в діяльність (з моменту отримання сповіщення про злочин) включаються організаційні структури (вольові компоненти) особистості слідчого, що забезпечують технічну і психологічну готовність до виїзду, формування групи працівників, що беруть участь в огляді. Далі організаційна діяльність сприяє своєчасному прибуттю на місце випадку, організації різних загороджувальних заходів, організації самого огляду і координацій дій всіх його учасників.

Основною організаційно-тактичною формою взаємодії слідчого і працівника органу дізнання на первинному етапі розслідування є спільний виїзд на місце злочину в складі оперативно-слідчої групи. Їх взаємодія при огляді місця випадку передбачає не дублювання роботи, а обов'язковий і чіткий розподіл функцій. Якщо слідчий оглядає безпосередньо місця випадку, відшукує і закріпляє докази, фіксує результати огляду в протоколі, то оперативний працівник по вказівці слідчого проводить комплекс оперативно-пошукових заходів, направлених на розкриття злочину. Такі заходи повинні провестися одночасно з оглядом місця випадку і забезпечувати умови, необхідні досліднику для більш якісного огляду і розслідування загалом.

Актуальним аспектом організації огляду є культура відносин між всіма його учасниками. Відносини всіх учасників групи до слідчого повинні бути схожим на відносини музикантів оркестру до диригента, асистентів до лікаря, що робить операцію, членів екіпажу до командира літака і т.д. Слідчий, зрозуміло, є головним носієм високої культури таких відносин, однак потрібно пам'ятати, що "короля грає оточення", і проводити постійну виховну роботу з усіма працівниками, долаючи тенденції, що ведуть до дезорганізації.

Організовуючи оперативну групу, необхідно пам'ятати про доцільність поєднання професійного і життєвого досвіду її учасників, їх психологічну сумісність (готовності співпрацювати, допомагати один одному, зберегти в будь-яких ситуаціях доброзичливість, витримку, самовладання, взаємну повагу, уміння швидко долати виникаючі конфлікти).

Огляд місця випадку відноситься до тих не багатьох слідчих дій, при проведенні яких слідчий діє, так би мовити, публічно, в присутності інших людей. Це також вимагає певної психологічної підготовки, зокрема, уміння зосередитися, зберігати стійкість, сконцентрованість і перемикаємість уваги і в той же час керувати діями учасників огляду, підтримувати необхідну дисципліну, атмосферу співпраці.

З моменту початку огляду пошукова сторона діяльності забезпечує виділення на місці випадку криміналістично значущої інформації, що відображає динаміку події злочину, особистість злочинця (злочинців), особистість потерпілого, спосіб здійснення злочину, предмети злочинного посягання і т.д.

Подія злочину (як всяка подія) залишає у зовнішньому світі систему слідів. Ці сліди володіють специфічними особливостями і загалом утворять систему, існуючу в просторі і часі. Успішні огляди зумовлюються виділенням слідчим системи слідів. Однією з головних причин невдалих оглядів є невміння виділити цю систему слідів з навколишньої дійсності.

Криміналістична спостережливість при огляді місця випадку реалізовується шляхом планомірного, цілеспрямованого, продуманого сприйняття обстановки (спостереження). Щоб воно було максимально ефективним, треба дотримуватись певних правил. До початку огляду важливо отримати загальне уявлення про того, що трапилося.

Ось як пояснив призначення попереднього огляду Якимов: "Вельми корисно до приступу до виробництва огляду ознайомлення з найголовнішими обставинами справи, щоб попередній великому і тривалому огляду перегляд, тобто попереднє ознайомлення в основному з фактичною стороною злочину, дав би правильне орієнтування для проведення детального огляду". Тут огляд розуміється як загальний ввідний огляд, сприяючий кращому розумінню деталей обстановки і всієї події при подальшому вивченні.

Для успішного огляду слідчий повинен володіти певною "передінформацією" про подію. Звичайно він отримує її до безпосередньої взаємодії з матеріальною обстановкою: в процесі збирання відомостей про випадок і внаслідок попереднього опиту потерпілих, очевидців, свідків.

Явні ознаки злочину звичайно характеризуються тим, що різко виділяються з "фону", тобто, знаходячись серед різноманітних і часто численних предметів того місця, де сталася подія, привертають увагу своєю незвичністю або невідповідністю звичному порядку речей і обставин.

У процесі попереднього огляду питання про відносності (зв'язку окремих частин і елементів обстановки, їх відносин до події) вирішується гіпотетичним образом, тобто відбувається попереднє цілісне, безпосереднє співвідношення матеріальної обстановки з навколишньою місцевістю. Слідчий не тільки виділяє обстановку загалом (загальних рисах) з місцевості, але і з’ясовує її часткові і загальні координати. Розв’язування перерахованих задач огляду багато в чому залежить від сприйняття складності і протяжності обстановки.

Звичайно на початку огляду слідчий уявно визначає його передбачувані просторові кордони. Якщо ці кордони намічені правильно, то вже ця обставина значною мірою передує успіх виявлення необхідних слідів, а пізніше і висунення правильних версій. Неправильне визначення простору, в якому повинні знаходитися сліди злочинів, приводить до значних прорахунків аж до побудови помилкових версій.

Потрібно пам'ятати, що багато які слідчі при огляді місця випадку обмежують його простір площиною (підлогою кімнати, що оглядається або квартири, асфальтового покриття, на якому залишилися сліди транспортного випадку, і т.д.), при цьому нерідко забувають, що всякий простір має три вимірювання, і, зокрема, при огляді місця випадку, крім пошуків слідів в певній площині, їх потрібно ще шукати вище і нижче її рівня і в цьому напрямі активізувати свою увагу.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes