Про внесення змін до Методики оцінки вартості майна під час приватизації (27.04.2002), Детальна інформація

Про внесення змін до Методики оцінки вартості майна під час приватизації (27.04.2002)
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Закони України
Автор: Олексій
Розмір: 9.8
Скачувань: 888
0585 Про внесення змін до Методики оцінки вартості майна під час приватизації (27.04.2002)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 27 квітня 2002 р. N 585

Київ

Про внесення змін до Методики

оцінки вартості майна під час приватизації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до Методики оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1554 ( 1554-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р., N 42, ст. 1791; 2001 р., N 43, ст. 1926) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 квітня 2002 р. N 585

ЗМІНИ,

що вносяться до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

1. Абзац двадцять шостий пункту 4 викласти в такій редакції:

"експерт - суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, який здійснює оцінку відповідно до законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні."

2. Підпункт 6 пункту 10 доповнити словами "і передання їх до державного органу приватизації".

3. Підпункт 10 пункту 10 доповнити абзацом такого змісту:

"у разі надання зазначених матеріалів пізніше встановленого терміну або виникнення необхідності додаткового рецензування звіту про оцінку майна термін складання та подання на затвердження акта оцінки вартості майна продовжується за рішенням державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном)".

4. Підпункт 2 пункту 12 після слів "централізованих капіталовкладень" доповнити словами "або власних коштів акціонерного товариства, на балансі якого перебуває об'єкт (якщо будівництво об'єкта здійснювалося акціонерним товариством на підставі умов, передбачених планом приватизації, або за згодою органу управління державним майном)".

5. Пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі реорганізації підприємства, у статутному фонді якого є державна частка, визначення розміру часток (паїв), що належать державі та іншим засновникам (учасникам) у статутних фондах підприємств, у процесі передприватизаційної підготовки здійснюється на підставі договору на проведення оцінки майна, укладеного підприємством з експертом, обраним на конкурсних засадах. Термін дії висновку про вартість майна для укладання установчого договору створюваного в процесі реорганізації товариства не повинен перевищувати 6 місяців від дати оцінки".

6. Пункт 17 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі несвоєчасного подання до державного органу приватизації переліків необоротних активів підприємства та зведених актів інвентаризації майна та (або) складання їх з порушенням вимог цієї Методики, зазначені документи повертаються комісії з приватизації (корпоратизації) з метою призначення нової дати оцінки";

7. Абзац третій пункту 25 замінити абзацами такого змісту:

"Термін дії акта оцінки майна (висновку про вартість майна та звіту про незалежну оцінку), необхідного для реєстрації статуту ВАТ, підписання договору купівлі-продажу майна або оголошення умов продажу майна, в тому числі цілісних майнових комплексів, становить 6 місяців з дня його затвердження (крім випадків, визначених розділом XI цієї Методики). В окремих випадках ( у разі повторного проведення аукціону чи конкурсу з продажу майна, а також необхідності погодження умов приватизації об'єкта з Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади у випадках, передбачених законодавством) за рішенням державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном) термін дії акта оцінки майна (висновку про вартість майна та звіту про оцінку майна) може бути продовжено ще на 3 місяці або на термін повторного проведення аукціону, конкурсу чи на термін погодження. Продовження терміну дії акта оцінки (висновку про вартість майна та звіту про оцінку майна) здійснюється шляхом видання наказу керівника відповідного органу, що затвердив акт оцінки (висновок про вартість майна), з обгрунтуванням підстав продовження.

Якщо загальний термін продовження становить більше ніж рік, відповідним органом приймається рішення про скасування затверджених актів оцінки (висновків про вартість майна) та проведення нової оцінки.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes