Автоматизація обліку депозитних операцій комерційного банку (на прикладі роботи УКРЕКСІМБАНКУ), Детальна інформація

Автоматизація обліку депозитних операцій комерційного банку (на прикладі роботи УКРЕКСІМБАНКУ)
Тип документу: Курсова
Сторінок: 12
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 240.4
Скачувань: 3506
Етап 1. АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Етап 1.1. Аналіз предметної області

Предметною областю, що є об”єктом дослідження даної випускної роботи, є сфера банківської діяльності. Банківська система є складовою фінансово-кредитної системи і концентрує основну масу кредитних і фінансових операцій. Банки- це найстаріші і найпоширеніші кредитні установи. В Україні банки за рівнем організації є універсальними, тобто вони одночасно є покупцями і продавцями кредитних ресурсів. Операції банківської системи поділяють на активні і пасивні.

Пасивними операціями є операції по купівлі або запозиченні вільних коштів до банку. Активними - видача кредитів або інвестування.

Всі банківські операції базуються на певних принципах проведення, дотримання яких гарантує отримання банком найвищих прибутків.

Комерційні банки в залежності від отриманих ліцензій можуть здійснювати на мікрорівні :

розрахунково- касове обслуговування;

кредитне обслуговування;

валютне обслуговування;

інвестиційні операції;

нетрадиційні банківські послуги, як то : лізингові, трастові операції, факторингове обслуговування, моніторінг інвестиційних проектів, консалтингові послуги.

Дворівнева банківська система, яка притамана Україні (1-ий рівень- це Національний банк України, 2-ий рівень- комерційні банки), дозволяє перевести комерційні банки на повне самофінансування. Матеріальна зацікавленість в ефективному використанні коштів сприяє укріпленню банків і виключає безкоштовне фінансування. Комерційний банк орієнтований на прибуткову діяльність.

Як було зазначено вище, комерційний банк має досить розвинений спектр послуг, що надаються в процесі його роботи. Дана випускна робота на своїй меті має розгляд операцій по залученню коштів до банку, а саме депозитних операцій.

Питанням депозитної політики комерційного банку в дослідженнях економістів останнім часом в зв”язку зі змінами економічної ситуації в країні приділяється досить велика увага. Постає необхідність оптимізації та підвищення ефективності депозитної політики.

Депозит є одним з найбільш важливих ресурсів банку, так як по суті він представляє собою кредит населення, підприємств, організацій іншим клієнтам банку безпосередньо через банківську систему. При цьому відпадає необхідність в бюджетному фінансуванні.

Депозит подекуди сприяє стриманню темпів інфляції, відволікає кошти господарства і населення від товарного обороту, що зменшує тиск грошової маси на ринок товарів та послуг.

Проблема залучення вільних грошових коштів населення- одна з найбільш актуальних проблем сьогодні. Підйом економіки багато в чому будуть визначати внутрішні інвестиції. Задача банків- акумулювати тимчасово вільні кошти населення для їх подальшого інвестування в економіку. В той же час важливо підкреслити, що і самі банки не можуть розвиватися стійко і стабільно, не маючи надійної ресурсної бази. Вони не можуть розвивати, в тому числі, кредитні операції в умовах обмеженості ресурсів. Тому проблема розробки і виконання оптимальної депозитної політики банків є однією з найважливіших.

Депозитна політика комерційного банку багато в чому впливає на наявність ресурсів, що потім можуть використовуватись ним в своїй діяльності. Успішно впроваджена депозитна політика призводить до збільшення ресурсів банку. Процес залучення коштів на депозитні рахунки складається з наступних етапів:

1) Подача заяви на депозитний вклад ( для юридичних осіб).

2) Обговорення умов депозиту.

3) Укладання депозитного договору.

4) Відкриття рахунку та занесення коштів на нього.

5) Нарахування процентів по вкладам.

6) Виплата процентів по депозитним вкладам.

7) Аналіз ефективності роботи по залученню коштів.

8) Аналіз ефективності процентних ставок по депозитам.

9) Прогнозування депозитної бази.

Вклади на депозитних рахунках обліковуються для отримання даних про розміри залучених ресурсів, які можна використовувати в процесі кредитування (особливо середньострокового та довгострокового). Тому потрібно весь час слідкувати за обсягами залишків на рахунках.

В кінці певного періоду (місяць, квартал, рік) потрібно аналізувати витрати по обслуговуванню депозитів для того, щоб з’ясувати за рахунок якого чинника (обсягу сплачуваємих залишків або розміру процентної ставки) змінюються процентні витрати. Результати такого аналізу передаються для розрахунку оптимальної процентної ставки та обсягу залученого капіталу, що необхідний в вигляді депозитних надходжень.

По депозитним операціям приймаються вклади, які поділяються за способом залучення, а саме:

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes