Міжбюджетні відносини на Україні, Детальна інформація

Міжбюджетні відносини на Україні
Тип документу: Курсова
Сторінок: 13
Предмет: Економіка
Автор: фелікс
Розмір: 101.6
Скачувань: 3127
ПЛАН

Вступ_____________________________________________________________3стор

1. Теоретичні та концептуальні основи формування міжбюджетних

відносин на Україні_________________________________________________5стор

1.1 основні етапи розвитку міжбюджетних відносин на Україні_________8стор

1.2 законодавча база регулювання міжбюджетних відносин____________11стор

2. Аналіз структури міжбюджетних відносин та динаміки їх розвитку_____22стор.

3. Напрямки вдосконалення міжбюджетних відносин на Україні___________30стор

Висновок_________________________________________________________35стор

Список використаної літератури______________________________________37стор

Рецензія

Додатки

Вступ

Після набуття Україною статусу незалежності почався процес становлення національної фінансової системи. Важливою складовою цього процесу є відродження місцевих фінансів як об(єктивної економічної реальності, властивої фінансовим системам усіх сучасних цивілізованих держав, що пов(язано з радикальною зміною концепції державної влади, відмовою від її радянської моделі та переходом до децентралізації системи міжбюджетних відносин. Це також викликано початком становлення в державі інституту місцевого самоврядування, процесами розмежування функцій та завдань публічної влади по вертикалі між її центральним, регіональним і місцевим рівнями.

Процес відродження місцевих фінансів супроводжується появою цілого комплексу нових для держави теоретичних і практичних проблем. Коло цих проблем зумовлює формування нової, самостійної галузі фінансової науки України. Ця наука є системою знань про місцеві фінанси, або вченням про фінанси місцевих органів влади. Сьогодні розробка теорії місцевих фінансів з урахуванням нових фінансових явищ в Україні та в державах сучасної Європи є важливим завданням фінансової науки.

Прийняття в 1996 році Конституції України, закріплення в ній інституту місцевого самоврядування та його матеріальної і фінансової основи викликало необхідність невідкладного практичного розв(язання проблем становлення місцевих фінансів, організації системи міжбюджетних відносин держави на принципово нових засадах.

Формування міжбюджетних відносин вирішується в умовах жорстокого протистояння центрального уряду і органів місцевого самоврядування, законодавчої та виконавчої влади, окремих лобуючих груп у парламенті України. І хоча на сьогодні теоретичні питання формування міжбюджетних відносин вже закріплені на законодавчомку рівні у Бюджетному кодексі, проблеми пов’язані з місцевими фінансами залишаються й досі неврегульованими. А отже вивчення напрямків вдосконалення системи міжбюджетних відносин на Україні є дуже актуальним та має велике практичне значення.

Виходячи з цього метою написання данної курсової роботи є вивчення механізму формування міжбюджетних відносин на Україні, їх впливу на економічний розвиток регіонів та визначення напрямків та шляхів їхвдосконалення

Для дослідження цієї мети ставляться такі завдання:

- дослідження концептуальних основ формування міжбюджетних відносин;

огляд процесу становлення та реформування системи місцевих бюджетів на Україні;

вивчення нормативної бази функціонування місцевих бюджетів;

проведення аналізу динаміки та структури міжбюджетних відноси з метою виявлення диспропорцій та основних проблем їх подальшого розвитку;

розробка рекомендацій та пропозицій по вдосконаленню системи міжбюджетних відносин на Україні.

Теоретично-методологічну основу написання кусової роботи складають законодавчі та нормативні акти, що стосуються питань формування та виконання місцевих бюджетів (Бюджетний кодекс України, Закон України “Про місцеве самоврядування”, “Про Державний бюджет на 2002 рік”, “Про Державний бюджет на 2003 рік” та ін.), інформаційну – статистичні дані Міністерства Фінансів України щодо виконання місцевих бюджетів за 1992-2002 роки, Програма реформування податкової та фіскальної політики, праці О.Д. Василика, І.О.Луніной, О.П. Кириленко, М.І. Деркача, Каун О.Б. та інших вчених-економістів, матеріали періодичного друку, інші джерела інформації.

1.Теоретичні основи формування міжбюджетних відносин на Україні

Міжбюджетні відносини за визначенням В.Опаріна, В.Малька і С.Кондратюка, є „внутрішніми бюджетними потоками, які відображають перерозподіл доходів і видатків місцевих бюджетів”[29;с.17]. З точки зору К.Лайкама, міжбюджетні відносини включають:

поділ і правове закріплення між диференційованими рівнями відповідальності за виконання окремих соціальних і економічних функцій;

визначення величини видатків, що забезпечують виконання повноважень, закріплених за кожним рівнем бюджетної системи;

встановлення і правове закріплення джерел доходів бюджетів усіх рівнів;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes