Особлтвості прийняття на роботу державних службовців України, Детальна інформація

Особлтвості прийняття на роботу державних службовців України
Тип документу: Курсова
Сторінок: 16
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 1086
Міністерство освіти і науки України

Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди

Інститут економіки і права

Юридичний факультет

Кафедра цивільно-правових дисциплін

ДИПЛОМНА РОБОТА

з трудового права на тему:

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИХАРКІВ – 2001

ПЛАН

TOC \o "1-3" \h \z HYPERLINK \l "_Toc511811180" ВСТУП PAGEREF _Toc511811180 \h 3

HYPERLINK \l "_Toc511811181" РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ. PAGEREF _Toc511811181 \h 7

HYPERLINK \l "_Toc511811182" 1.1. СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ В УКРАЇНІ. PAGEREF _Toc511811182 \h 7

HYPERLINK \l "_Toc511811183" РОЗДІЛ 2. ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ. PAGEREF _Toc511811183 \h 21

HYPERLINK \l "_Toc511811184" 2.1 ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ. PAGEREF _Toc511811184 \h 21

HYPERLINK \l "_Toc511811185" 2.2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ. PAGEREF _Toc511811185 \h 30

HYPERLINK \l "_Toc511811186" РОЗДІЛ 3. АТЕСТАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ. PAGEREF _Toc511811186 \h 38

HYPERLINK \l "_Toc511811187" ВИСНОВКИ PAGEREF _Toc511811187 \h 53

HYPERLINK \l "_Toc511811188" СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ПЕРШОДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ PAGEREF _Toc511811188 \h 57ВСТУП

Актуальність теми. Прийняття Конституції України стало важливим етапом правової держави і становлення ринкових відносин. У зв'язку з цим виникає реальна необхідність критично оцінити і переосмислити діюче законодавство, в тому числі й трудове. Зміст багатьох норм і правових інститутів зараз не в повній мірі відображає вимоги правового врегулювання суспільних відносин, пов'язаних з трудовою діяльністю. Через це гостро постає проблема вдосконалення законодавства про працю і приведення його у відповідність до Конституції України. Право не повинне відставати в забезпеченні правовим регулюванням як вже існуючих, так і нових суспільних відносин. Звідси вимагає свого вдосконалення і дисциплінарна відповідальність, як один із найважливіших факторів формування соціально-активних правомірних стереотипів поведінки державних службовців.

Сьогодні необхідна побудова такого державного апарату, діяльність якого була б спрямована повністю на створення реальних умов для всебічного розвитку особистості, покращання її матеріального і морального благополуччя, захист прав, свобод і законних інтересів. Верховною Радою України вже прийнято ряд важливих нормативних актів, спрямованих на вирішення названих проблем. До них слід віднести Конституцію України, а також Закони України: "Про державну службу", "Про міліцію", "Про прокуратуру", "Про суддів" та інші.

Діяльність державних службовців України як суб'єктів трудового права передбачає чітке узгодження їх поведінки з юридичним розпорядженням в процесі праці, їх організованість і дисципліну, що є обов'язковою умовою високої ефективності управління процесами у сфері правоохоронної діяльності держави. Але держава повинна чітко сформулювати свої вимоги до державних службовців у системі їх прав, обов'язків і обмежень, а також встановити міру юридичної відповідальності, що забезпечує їх реалізацію. Порядок та норми прийому на роботу відіграють в їх реалізації провідну роль. Ефективність цих норм залежить від теоретично аргументованого і практично обґрунтованого вибору їх. і закріплення в законодавстві, а також правильного застосування на практиці.

Назріла реальна необхідність в перегляді традиційних поглядів на теорію державної служби, оскільки основне її призначення у співдії реального виконання обов'язків, здійснення запропонованого правочинства і дотримання встановлених обмежень.

Проблемам державної служби приділялось достатньо уваги, що сприяло накопиченню великого теоретичного матеріалу. Було опубліковано велику кількість статей, збірників, монографій про державну службу. Але питанням прийому на роботу державних службовців з погляду на специфічність їх правового положення, практично не приділялось відповідної уваги, а через це відсутні спеціальні монографічні та дисертаційні дослідження цієї проблеми.

Дослідженням державної служби в трудовому праві присвячені роботи Авер’янова В.Б., Атаманчука Г.В., Бахраха Д.Н., Дубенко С., Анохіна В.М., Ніжніка Н.Р., Петрішина А.В., Пахомова І.М. та інших вчених-юристів. Наявні теоретичні розробки є науковим фундаментом аналізу і досліджень прийому на роботу державних службовців як спеціальної категорії робітників у трудовому праві України.

Об'єктом даного дослідження стала проблема прийому на роботу державних службовців в її науковому і практичному аспектах, а предметом - діюче законодавство, практика його застосування, система наукових поглядів та розробок відносно даної проблеми.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes