Технічні ресурси інформаційних систем обліку, Детальна інформація

Технічні ресурси інформаційних систем обліку
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 19.9
Скачувань: 1230
Реферат на тему:

Технічні ресурси інформаційних систем обліку

1. Призначення, структура, класифікація технічних засобів

В інформаційній системі (далі ІС) підприємства домінуюча роль належить бухгалтерському обліку (далі БО) , який є своєрідним його літописом і дас змогу відтворити кожний господарський факт з усіма подробицями. Він є суцільним, неперервним, строго регламентованим, забезпечує документальне відображення всіх господарських операцій.

Роль БО з переходом до ринкової економіки різко зростає. Відповідно до програми реформування системи БО із застосуванням міжнародних стандартів підлягають перегляду організація БО, методика відображення господарських операцій, обсяг та зміст фінансової звітності. її 01.01.2000 р. набрали чинності Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" (закон про БО) і "Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які не суперечать міжнародним стандартам бухгалтерського обліку".

Мета запровадження міжнародних стандартів полягає в забезпеченні доступності бухгалтерської інформації для розуміння користувачів в Україні та за її межами.

Велике значення при реформуванні системи БО надається створенню АІС на основі сучасних ПЕОМ, засобів телекомунікацій і розвинених інструментальних засобів. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку на підприємстві. Він є процесом виявлення, зміни, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рі-щень. Користувачами бухгалтерської інформації с фізичні та юридичні особи, які потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття обґрунтованих рішень.

Входом в систему БО є дані первинного обліку — зареєстровані на носіях факти здійснення господарських операцій. Виходом цієї системи с оброблена облікова інформація, корисна для осіб, які приймають управлінські рішення.

Щоб бухгалтерська інформація була корисною, вона має бути вірогідною, значущою, повною, оперативною. Це Може бути досягнуто тільки в умовах автоматизованої системи БО.

В умовах АІС підприємства БО є функціональною підсистемою і включає комплекси задач з усіх розділів обліку і синтетичних рахунків.

Особливості взаємозв'язку комплексів задач підсистеми БО на підприємстві поділяють на такі:

1 — інформація нормативна, планова з єдиного ІФ;

2 — інформація про залишки і рух ресурсів в єдиний ІФ для інших підсистем;

3 — інформація про проведення за дебітом і кредитом кореспондуючих рахунків;

4 — інформація про витрату ресурсів на виробництво;

5 — інформація про оплату матеріальних цінностей;

6 — інформація про платежі, що надійшли за відвантажену продукцію;

7 — інформація про виплату сум підзвітним особам.

Підсистема БО в процесі свого функціонування здійснює інформаційні зв'язки з іншими підсистемами та ІБ АІС. На вході підсистему БО живлять дані первинного обліку — зібрані та зареєстровані на носіях дані про господарські процеси і явища, що здійснилися. Вихідна ін формація підсистеми БО широко використовується в річних задачах АІС та є вхідною для інших підсистем. Особ ливо тісно підсистема БО пов'язана з підсистемами ТЕІІл й ОУОВ. Це пояснюється тим, що облік і планування тісно взаємозв'язані. Без інформації, що міститься в облі кових даних, не можна організувати науково обґрунтопа не планування. Тому важливо, щоб облікова інформація була повною, вірогідною та своєчасною.

Важливою рисою підсистеми БО є забезпечення управління на будь-якому його рівні зворотним зв'язком. Функція зворотного зв'язку є основною перевагою підсистеми БО, і в цьому полягає її величезне значення для управління. Зворотний зв'язок забезпечується за допомогою системи результатної та проміжної інформації, що фіксується на магнітному носії або видається безпосередньо на екран дисплея. Тому від швидкості видачі такої інформації залежить оперативність прийняття управлінських рішень.

Автоматизація сприяє вдосконаленню форм обліку. Форма БО с сукупністю облікових регістрів, які використовуються для ведення облікових записів у певній послідовності та взаємозв'язку із застосуванням принципів подвійного запису.

Основні ознаки, що характеризують форму БО:

— кількість, структура, зовнішній вигляд, призначення, послідовність регістрів;

— засоби і техніка їх ведення;

— взаємозв'язок хронологічної та систематичної, аналітичної та синтетичної інформації.

Застосування обчислювальної техніки привело до необхідності вдосконалення форми БО. Вона має відповідати вимогам обчислювальної техніки і визначати методологічні, технологічні й інформаційні аспекти організації БО та оброблення облікової інформації.

Основні елементи автоматизованої форми БО більш розвиненими є в автоматизованому робочому місці (далі АРМ). Перехід до нової технології автоматизованої облікової праці зумовив необхідність перегляду і якісної зміни методологічних положень БО, що склався в умовах централізованого застосування універсальних ЕОМ загального призначення.

В умовах застосування ПЕОМ та АРМ розробляється нова форма БО — діалогово автоматизована (людино-машинна).

Діалогова автоматизована форма БО ґрунтується на таких принципах:

—автоматизація документування господарських операцій;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes