/  
 ДОКУМЕНТІВ 
20298
    КАТЕГОРІЙ 
30
Про проект  Рекламодавцям  Зворотній зв`язок  Контакт 

Мова опису задач SITPLAN-2, Детальна інформація

Тема: Мова опису задач SITPLAN-2
Тип документу: Реферат
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 0
Скачувань: 711
Скачати "Реферат на тему Мова опису задач SITPLAN-2"
Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Реферат на тему:

Мова опису задач SITPLAN-2

Вступ

В останн( роки у нас в кра(н( та за кордоном з(явився новий клас програмних систем, спроможних вир(шувати задачи не за заданими алгоритмами, а за (х формулюваннями, як( складаються з опис(в вих(дних та ц(льових ситуац(й. Такого роду системи назван( в [1] (нтелектуальними вир(шуючими системами ((ВС). Важливою особлив(стю цих систем ( те, що разом з обробкою даних в них викону(ться обробка знань про проблемну область (ПО). Для работи в слабоформал(зованих ПО створюються (ВС, в(дом( п(д назвою експертн( системи (MYSIN, PROSPECTOR, R1 [2] та (н.). Поряд з експертними системами в слабоструктурованих ПО використу(ться ще один р(зновид (ВС - розрахунково-лог(чн( системи (ПРИЗ, МАВР, СПОРА [2] та (н.).

Для опису формулювань задач ( знань про ПО в (ВС використуються не мови програмування, а мови опису задач, в яких декларативний компонент значно б(льш розвинений, н(ж процедурний (останнього може взагал( не бути).

У даному пос(бнику розгляда(ться мова опису задач SITPLAN-2, яка ( подальшим розвитком мови SITPLAN, ор((нтовано( на задач( перетворювання ситуац(й в зм(шан(й, декларативно-процедурн(й форм( подання [3].

Мова SITPLAN ма( ряд переваг пор(вняно з (ншими мовами опису задач. Це докладно анал(зу(тся в [4]. Одн((ю з найб(льш важливих переваг мови SITPLAN, що збер(га(ться в SITPLAN-2, ( (( неприв(язан(сть до конкретних стратег(й планування р(шень. На в(дм(ну в(д мови SITPLAN запропонована мова м(стить ряд засоб(в, як( розширюють можливост( формал(зац(( та формулювань задач планування д(й в проблемних областях, що включають складн( багатокомпонентн( об((кти, а також задач в умовах невизначеност( та часових обмежень.

Для опису знань про проблемну область у мов( SITPLAN-2 використуються так( конструкц((:

базов( поняття та в(дношення;

складов( поняття та в(дношення, що подаються конструкц(ями типу фрейм(в;

в(язки продукц(йних правил, що називаються операторами ( демонами.

Для опису вих(дних даних ( ц(лей використовуються прост( декларативн( та процедурн( вирази, а також складов( вирази, що дозволяють описувати конструкц(( з кванторами, обмежувачами ( типу фрейм(в.

Мова SITPLAN-2 ( вх(дною мовою системи керування базою знань (СКБЗ), арх(тектура яко( приведена на мал. 1.

Формулювання задачи ( опис знань про проблемну область обробля(ться л(нгв(стичним процесором ( перетворю(ться у внутр(шн( подання в пам(ят( даних та знань у вигляд( пирам(дальних мереж [5]. СКБЗ ор((нтована на вир(шення практичних задач з великими обсягами бази знань у таких ПО як технолог(я програмування, САПР, АСК, науков( досл(дження, робототехн(ка ( таке (нше. Бази знань у цих ПО м(стять десятки тисяч продукц(йних правил ( тому СКБЗ повинна бути в(ртуальною. Оск(льки СКБЗ ор((нтован на супер-, м(н(- та персональн( комп(ютери, одним з основних принцип(в його реал(зац(( ( принцип моб(льност(. В зв(язку з цим реал(зац(я СКБЗ зд(йсню(ться на мов( С( в операц(йних системах UNIX, MS-DOS, WINDOWS та (н.

Формал(зм синтаксичного опису

Синтаксичн( структури мови беруться у хвиляст( дужки { }.

Застосування квадратних дужок [ ] означа(, що замкнена в них конструкц(я або наб(р альтернатив може бути в(дсутньою. Альтернативн( визначення записуються окремими рядками або розд(ляються вертикальними рисочками ( беруться в дужки ( { } чи [ ] ).

Три крапки п(сля символу або конструкц(( означають його (або (() повторення не менш одного разу.

Символ “:” використову(ться зам(сть “дор(вню( по визначенню”, “_” означа( “пропуск”. У текстах на мов( SITPLAN-2 можуть зустр(чатися коментар( - будь-як( посл(довност( символ(в, замкнен( в кос( дужки з з(рочками /* ... */. Коментар( у процес( розбору текст(в пропускаються без будь-яко( обробки. Службов( слова набираються великими вид(леними л(терами.

Внасл(док обмежень за обсягом не будемо давати формальний опис вс(х конструкц(й мови. Прид(лемо основну увагу семантиц( конструкц(й мови ( прикладам (х опису. Опис синтаксису приведено лише для деяких конструкц(й.

Елементарн( конструкц( мови

Синтаксис

слово: { л(тера } ...

службове слово: { велика вид(лена л(тера } ...

(дентиф(катор: слово л(тера

цифра

зм(нна: Х { цифра } ...

Семантика

Числа, слова, зм(нн( та (нш( (дентиф(катори використовуються для утворення вираз(в при опис( певного класу задач. Числа мають св(й звичайний зм(ст. Слова та (дентиф(катори пост(йного зм(сту не мають. Вони служать для позначень зм(нних, найменувань клас(в та (мен об((кт(в, в(дношень, ситуац(й, оператор(в, процедур.

Зокрема, для цих ц(лей можуть бути використан( слова природно( мови. Службов( слова виконують функц(( описувачив типу для сл(дуючих за ними фрагмент(в опису задач.

Сторінки 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Коментарі до даного документу
Додати коментар