ППО та якість програмної продукції, Детальна інформація

ППО та якість програмної продукції
Тип документу: Шпаргалка
Сторінок: 5
Предмет: Комп`ютерні науки
Автор: Олексій
Розмір: 19.9
Скачувань: 963
Шпаргалка по інформатиці

Розділ 1 ППО та якість програмної продукції

1. Комп’ютерізація-процесс розвитку індустрії комп’ютерних виробів і послуг і їх широке використання в сусп-ві, це наси щення в-ва, засобів транспорту, зв’язку, сфери упр-ня, науки, освіти, попиту обчисл. технікою.

2. Осн.причина стійких і швидких темпів впровадж.сис-м обробки данних і ПЗ є можл-сть підвищення продсті праці в усіх сферах людської д-сті за рахунок використання ЕОМ

3. Осн.тенденції розвитку сис-м обробки данних:

Обч.сис-ми висок.прод-сті, які склад.базу нових інф.технологій.

Мережи передачі данних і сусп. БД і передачі знань.

Нові інф.технології та сис-ми штучного інтелекту.

4) Засоби прискорення розробки та впровадж.інф.систем.

4. Для фун-я сис-мы обр-ки Д.надо состав ресурсов:

1.тех.средства 2.труд.ресурсы 3.програмні засоби

5. Ф-ции ПО:

1. Управ.техн. средств., направленно на выполнение всех действий, необходимых для обработки Д.

6.2. Реализация opt c т. зр. квалиф.пользователя уровня общения между человеком и выч.маш

7.2. Реализация opt c т. зр. квалиф.пользователя уровня общения между человеком и выч.маш

8. ПО ЭВМ-это сов-ть пр-м и док-ции на них, предназначен ная для реал-ции на ЭВМ целей и за-дач пользователя. ПО (всис-ме обр-ки Д) - сов-ть инф-х эл-тов, образующая сов местно с техн. обеспечением сис-му автомат. обр-ки Д. для пользователя.

9. В состав систем ПЗ входять:

1) заг. або системне ПЗ 2) прикладне або спеціальне ПЗ

10. В состав систем ПЗ входять:

1) заг. або системне ПЗ для автоматизації розробки пр-м і в

певній мірі алгоритмів для орг-ції обчисл.процесу та кон тролю за його виконанням на ЕОМ.

2) прикладне або спеціальне ПЗ для розв’язання конкр.з-ч у різних сферах людськ.д-сті. Воно разом з технічн.засобами та заг.пр-ним забеспеченням становить спеціалізовану систему обробки данних.

11. Прикладне або спеціальне ПЗ для розв’язання конкр.з-ч урізних сферах людськ.д-сті. Воно разом з технічн.засобами та заг.пр-ним забеспеченням становить спеціалізовану систему обробки данних.

12. Склад загального програмного забеспечення: +операц. систему, +систему пр-ння; +системні обслуговуючи пр-ми, +засоби контролю та діагностики.

13. Склад загального програмного забеспечення: +операц. систему-комплекс керуюч.пр-м, які забеспеч.функц-ня ЕОМ, вкл.план-ня, упр-ня ресурсами ЕОМ, виконання з-ч за запи тами кор-чів, упр-ням вв., вив. данних, +систему пр-ння комплекс засобів для розробки та налагодження пр-м: мови пр-ня, транслятори, різні обслуговуючи пр-ми для редагув. текстів і налагодження пр-м+системні обслуговуючи пр-ми-призначені для викон.типов.дій з носіями данних (ініціалізація дисків, перевірка дисків на наявність пошкод жених ланок, оптимізація розмішення ф-лів на дискі, інше), +засоби контролю та діагностики-перевірки непошкодженності окр.пристроїв та локалізації пошкодженностей

15. Склад ППЗ: для розв’язання конкр.з-ч різних сферах людськ.д-сті. Воно разом з технічн.засобами та заг.пр-ним забеспеченням становить спеціалізов. систему обробки данних. Склад: +пр-ми окремого кор-ча, +прикладні пр-ми, + пакети прикладних пр-м

16. Склад: +пр-ми окремого кор-ча-розв’яз.специф.з-ч, жор стко закладені особл-сті сис-ми обробки данних конкр.орг ції, +прикладні пр-ми-універсальність,ширлоке розповсюд ження, + пакети прикладних пр-м-осбл.форма прикладн.пр-ми,багатофункц.комплекс взаємопов’яз.пр-м, має певні правила побудови.

17. Ознаки т-ру: 1) ПЗ створ-ся не для власн.споживання, а на продаж, 2) Пр-ні засоби призначені для задоволення по-треб кор-чів по авт-ції їх з-ч=>мають споживчу вартість. 3) У процесі в-ва пр-них засобів витрач.жива і упредметне-на праця.

18. Пр-мное изделие- это пр-ма на носителе Д, явл-ся пр-том пр-го пр-ва. (его особенности: 1. Разр.не знаком с польз. и требования к майб. пр-ту формирует сам=> спеціаліст в ПОбласті; 2. ПИзделие д. сохранять работо-способность в широком диапазоне конфігур.техн. ср-в і різному систем-ному пр-мному середовищі=>вимоги до мобільності пр-них виробів.; 3. Кор-ч запровадж. пр-ний виріб чи самі, чи зі стороньою допомогою,но не від розробника допомо-га=>вимога до простоти наладнання пр-ного виробу ; 4. Проблеми, що вникають під час застосування пр-ного ви-робу кор-ч повинен вирішувати шляхом листування або через посередника=>різко зро-стають вимоги до док-ції та заг.якості пр-ного виробу.

19. Осн.направл.разв.прог-ния: 1) Совершенствование техноло-гии разработки пр-м за счет внедрения в програ-е традиц. приемов пром-ного пр-ва.2) Авт-тизация прог-ния. 3) Раз-работка м-дов и ср-ств авт-зации проектирования ПО.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes