Правила безпеки під час виконання окреих видів робіт в електроустановках загального призначення, Детальна інформація

Правила безпеки під час виконання окреих видів робіт в електроустановках загального призначення
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Медицина, БЖД
Автор: Олексій
Розмір: 17.3
Скачувань: 925
РЕФЕРАТ

на тему:

“ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОБІТ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ”

Повітряні лінії електропередачі

Робота на опорах

1. Підійматися на опору і працювати на ній доз воляється тільки в тих випадках, коли є повна впев неність в її достатній міцності і стійкості. Необхідність укріплення опори і безпечні засоби визначаються на місці керівником робіт і відображаються в ППР.

2. Роботи з укріплення опори, механічна міцність і стійкість якої викликає сумніви, виконуються методом закріплення тросів, відтяжок або спеціальних пристроїв для розкріплевня на опорі. В цьому разі підіймання на опору забороняється. Роботи виконуються з телескопіч ної вишки або іншого механізму для підіймання людей чи з встановленої поряд іншої опори.

В разі застосування відтяжок з гаками, останні повинні мати запобіжні замки.

3.Підійматися на опору дозволяється членам бригади, які мають:

групу III - під час всіх видів робіт до верху опори;

групу II - під час робіт зі зняттям напруги - до верху опори, а під час робіт без зняття напруги віддалік від струмовідних частин, що перебувають під напругою, - не вище 2 м до рівня розташування нижніх проводів, з групою І - під час всіх видів робіт - не вище 3 м від землі (до ніг працівника).

4.Ті опори, які не розраховані на однобічне тя жіння від проводів і тросів, але тимчасово піддаються такому навантаженню, мають бути попередньо укріплені для запобігання їх падінню.

5.Забороняється порушувати цілісність проводів і знімати в'язки на проміжних опорах без попередньо го укріплення опор. Забороняється підіймання на про міжну опору, якщо на ній закріплено менше як два проводи.

6.На кутових опорах зі штирьовими ізолятора ми підніматися і працювати з боку внутрішнього кута забороняється.

7.Під час роботи на стійці опори розташовува тися слід таким чином, щоб не випускати з поля зору найближчі проводи, що перебувають під напругою.

8.Під час підіймання на опору слід закріплятися стропом запобіжного паска.

9.Під час заміни деталей опор слід унеможливи ти їх зміщення або падіння опори.

10.Забороняється під час заміни приставок П і АП-подібних опор, відкопувати одночасно обидві стійки опори.

Встановлення приставок слід починати з однієї стійки опори, і тільки після заміни на ній приставок, закріплення бандажів і трамбування ґрунту можна розпочати заміну приставок на другій стійці. Замінювати здвоєні приставки слід почергово.

Забороняється під час витягування чи спускання приставки знаходитися у котловані.

Робота на ПЛ зі зняттям напруги

11.На багатоколовій ПЛ з горизонтальним роз ташуванням кіл працювати зі зняттям напруги з одного кола дозволяється тільки з боку цього кола. Переходи ти на дільниці траверс, що підтримує кола, які перебу вають під напругою, забороняється.

12.Працювати на відключеному колі багатоко- лової ПЛ з розташуванням кіл одне над одним дозво ляється тільки за умови, що це коло підвішене нижче від кіл, що перебувають під напругою. Підніматися на опору дозволяється тільки з боку відключеного кола. Замінювати та регулювати проводи відключеного кола забороняється.

13.На багатоколовій ПЛ напругою 220 кВ під час роботи на опорах зі зняттям напруги з одного кола на стійках на висоті від 2 до 3 м від землі встановлю ються червоні прапорці з боку кіл, які залишилися під напругою. Прапорці встановлює керівник робіт з членом бригади, який має групу з електробезпеки III.

14.В разі проведення робіт з опори, телескопіч ної вишки без ізолювальної секції або з іншого механі зму для підіймання людей відстань від людини або від інструменту та пристосувань, що застосовуються, до проводів ПЛ напругою до 1000 В, зв'язку, радіотранс ляції, телемеханіки має бути не менше ніж 0,6 м.

Якщо під час робіт унеможливлене наближення до вказаних проводів на меншу відстань, то вони мають відключатися і заземлюватися на місці проведення робіт.

15.Перетягування і заміна проводів на ПЛ на пругою до 1000 В, підвішених на опорах спільно з інши ми ПЛ напругою до і понад 1000 В, провадяться з відключенням і заземленням на робочих місцях або з обидвох боків дільниці робіт всіх ПЛ до і понад 1000 В.

16.Під час робіт на гірляндах ізоляторів дозволяється переміщуватися по підтримувальних гірляндах - як одноланцюгових, так і складених з двох і більше ланцюгів.

Працювати на одноланцюговій натяжній гірлянді дозволяється, користуючись спеціальними пристосуваннями, а в разі їх відсутності - лежачи на гірлянді і зачепившись ногами за траверсу для фіксації положення тіла.

17.Під час роботи на підтримувальній гірлянді строп запобіжного паска закріплюється за траверсу. Якщо довжина стропа недостатня, то необхідно корис туватися закріпленими за пояс двома страхувальними канатами. Один канат прив'язують до траверси, а дру гий, попередньо заведений за траверсу, член бригади, який підстраховує, відпускає в міру необхідності.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes