КОНТРОЛЬНА РОБОТА - страхування, Детальна інформація

КОНТРОЛЬНА РОБОТА - страхування
Тип документу: Курсова
Сторінок: 3
Предмет: Правознавство
Автор: фелікс
Розмір: 9.4
Скачувань: 1305
Київський державний лінгвістичний університет

Гуманітарний інститут

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з страхування

Студент ІІ-го курсу

сп. менеджмент

Тарас Гетьманчук

КИЇВ - 1999

Зміст

TOC \o "1-3" 1. Які права і обов’язки є у страховика і страхувальника? PAGEREF _Toc471363593 \h 2

2. Розкрийте процедуру перестрахування і співстрахування. PAGEREF _Toc471363594 \h 3

3. Назвіть страхові ризики із сфери підприємництва. PAGEREF _Toc471363595 \h 4

Які права і обов’язки є у страховика і страхувальника?

Згідно з нормами Декрету «Про страхування», страховик зобов’язаний:

1) ознайомити страхувальника з умовами страхування;

2) як тільки стане відомо про настання страхового випадку, негайно вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми або страхового відшкодування страхувальнику;

3) при настанні страхового випадку здійснити виплату страхової суми або страхового відшкодування у передбачений договором термін. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхової суми (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу), пені, розмір яких визначається умовами страхування, або за згодою сторін;

4) відшкодовувати збитки, завдані страхувальнику при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами договору;

5) за заявою страхувальника у разі проведення страхових заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення вартості майна, переукласти з ним договір страхування;

6) тримати в таємниці відомості про страхувальника і його майновий стан за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Умовами договору страхування можуть бути також інші передбачені обов'язки страховика.

В свою чергу страхувальник зобов'язаний:

1) своєчасно робити страхові платежі;

2) при укладанні договору страхування надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику;

3) повідомити страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об'єкта страхування;

4) вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;

5) повідомити страховика про настання страхового випадку в термін, передбачений умовами страхування. У разі смерті страхувальника-громадянина, який уклав договір майнового страхування, права і обов'язки страхувальника переходять до особи, яка одержала це майно в спадщину.

В інших випадках права і обов'язки страхувальника можуть перейти до іншого громадянина або юридичної особи лише за згодою страховика, якщо інше не передбачене договором страхування.

У разі смерті страхувальника, який уклав договір особистого страхування на користь третіх осіб, його права і обов'язки можуть перейти як до цих осіб, так і до осіб, на яких відповідно до чинного законодавства покладено обов'язки щодо охорони прав і законних інтересів застрахованих.

Якщо в період дії договору страхування страхувальник втрачає права юридичної особи внаслідок реорганізації, то права і обов'язки, що випливаюгь з договору страхування, переходять до правонаступника страхувальника за згодою страховика.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes