Органи попереднього слідства, Детальна інформація

Органи попереднього слідства
Тип документу: Реферат
Сторінок: 1
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 5.2
Скачувань: 888
ОРГАНИ ПОПЕРЕДНЬОГО СЛІДСТВА.

План.

Загальне поняття про попереднє слідство.

Повноваження органів попереднього слідства.

1. Попереднє слідство – це передбачена кримінально-процесуальним законодавством діяльність слідчих по збиранні та дослідженні доказів, встановленні факту злочину і особи, винної в його вчиненні, з метою передання обвинуваченого до суду.

Завданнями органів попереднього слідства є швидке і повне розкриття кожного злочину і своєчасного притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

Слідчі органи зобов’язані вживати всі передбачені заходи для всебічного, повного і об’єктивного дослідження кримінальної справи, виявити пом’якшуючі і обтяжуючі обставини, перевірити всі можливі версії по справі, встановити і притягнути до відповідальності всіх винних осіб. Органи попереднього слідства повинні виявити причини і умови, які сприяли вчиненню злочину і вжити заходів для їх ліквідації.

Органами попереднього слідства є слідчі прокуратури, слідчі органів внутрішніх справ, слідчі органів безпеки і слідчі податкової міліції.

На посади слідчих призначаються громадяни України, які мають вищу юридичну освіту, пройшли стажування і при цьому виявили професійну відповідність слідчій роботі.

3. Повноваження слідчого:

при провадженні попереднього слідства всі рішення про спрямування слідства і про провадження слідчих дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання санкції від прокурора, несе відповідальність за їх законне і своєчасне проведення;

слідчий по розслідуваних ним справах вправі давати органам дізнання доручення і вказівки про провадження розшукних та слідчих дій і вимагати від органів дізнання допомоги при провадженні окремих слідчих дій;

постанови слідчого, винесені відповідно до закону в кримінальній справі, яка перебуває в його провадженні, є обов’язковими для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами;

при проведенні всіх слідчих дій слідчий вправі використовувати машинопис, звукозапис, стенографування, відеозапис;

слідчий має право проводити слідчі дії в інших районах і вправі доручати провадження цих дій відповідному слідчому або органу дізнання, які зобов’язані це доручення виконати в десятиденний строк;

розслідування особливо складної справи може доручатися декільком слідчим. Про це зазначається в постанові про порушення кримінальної справи або виноситься окрема постанова. Один із слідчих призначається старшим і приймає справу до свого провадження, безпосередньо керує діями слідчих.

Попереднє слідство у кримінальних справах повинно бути закінчене протягом 2 місяців. В цей строк включається час з моменту порушення кримінальної справи до направлення її прокуророві з обвинувальним висновком чи постановою про передачу справи до суду для розгляду питання про застосування примусових заходів медичного характеру або до закриття чи зупинення провадження в справі. В особливо складних справах строк попереднього слідства може бути продовжений прокурором АРК, області і прирівняним до них прокурором, який здійснює слідство або їх заступниками на підставі мотивованої постанови слідчого до 6 місяців. Строк - 2 місяці може бути продовжений районним і прирівняним до нього прокурором у разі неможливості закінчити розслідування – до 3 місяців. Більше 6 місяців строк попереднього слідства може бути продовжений у виняткових випадках Генеральним прокурором або його заступниками. Ці правила не поширюються на справи, в яких не встановлено особу, що вчинила злочин. Перебіг строку слідства починається з дня встановлення особи, яка вчинила злочин.

Попереднє слідство закінчується складанням обвинувального висновку або постанови про закриття справи чи постанови про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

Що таке попереднє слідство?

Які завдання органів попереднього слідства?

Які органи проводять попереднє слідство?

Які повноваження має слідчий?

Які строки проведення попереднього слідства?

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes