Концепції зовнішнього середовища, Детальна інформація

Концепції зовнішнього середовища
Тип документу: Реферат
Сторінок: 2
Предмет: Менеджмент
Автор: фелікс
Розмір: 9.2
Скачувань: 1705
Досліджуючи концепції зовнішнього середовища в різній літературі можна помітити, що хоча різні автори виділяють майже однакові групи факторів макросередовища функціонування фірми. Зовнішня середа неоднорідна і диференційована за силою, періодичністю, характеру впливу на організацію. Завданням аналізу зовнішнього середовища є встановлення та оцінці впливаючих факторів, що являють загрозу чи сприяючих розвитку підприємства, а також в вивченні змін, що впливають на поточну діяльність організації, й встановлення їх тенденцій.

Макросередовище створює загальні умови, в яких діють підприємства, визначаючи для нього та інших фірм межі дозволеного і недозволеного. Подібно до того як атмосфера по різному діє на людину, та к і макросередовище з різній мірі впливає на організації в залежності від її “здоров’я”. Отже, макросередовище по відношенню до підприємства виступає:

Як причина та умова обмеження (або можливості розширення) діяльності;

Як причина, що викликає необхідність змін на підприємстві.

Вінокуров виділяє такі складові макросередовища фірми: соціальна, економічна, правова, політична і технологічна. Їх я і взяв за основу у своїй роботі.

Соціальна складова являє собою комплекс соціальних явищ і процесів. Вона характеризується чисельністю і структурним складом населення, рівнем освіти, стилем життя, звичками, традиціями, трудовою етикою тощо.

Економічне середовище визначається рівнем й особливостями ринкового механізму. Вивчаються всі його сторони, і, насамперед, рівень економічного розвитку, бюджет країни і його виконання, доступність ресурсів, доходи населення, рівень безробіття, рівень оподаткування, інфляція, процентна ставка, продуктивність праці тощо.

Правова складова встановлює права, відповідальність та обов’язки підприємств, що визначають правила ділових взаємовідносин, відношення підприємства із суспільством, обмеження на будь-які види діяльності, права споживачів продукції, порядок реєстрації фірм, їх санації та ін. Вивчення правової складової повинно складатися як у вивченні змісту правових актів, так і існуючої практики їх дотримання.

Політична складова представлена органами державної влади і конкуруючими партіями і групами.

За будь-яких умов держава і ринок знаходяться у складних взаєминах, що залежать від господарюючої системи поглядів на суспільну організацію, особливостей етапу розвитку країни, лідерів, що здійснюють політику тощо.

Аналіз складової повинен дати розуміння відносно цілей розвитку суспільства, приоритетних галузях економіки та регіонів, характері політичної боротьби, можливостей і напрямків розвитку політичної системи, здатності існуючого уряду ефективно впроваджувати в життя свою програму, ступені її суспільної підтримки або опору.

Соціальне середовище впливає на ринок робочої сили, переваги при виборі товарів-конкурентів, попит на товари, витрати на їх обслуговування і т.д. Наприклад, прагнення організувати виробництво високоякісних товарів в якому-небудь регіонів може не здійснитися через недостатній рівень загальної та спеціальної освіти місцевих робітників, а завозити їх занадто дорого.

Соціальні фактори підлягають вивченню, тому що вони впливають на вибір цілей, засобів їх досягнення, особливості роботи підприємства.

Технологічна складова представлена факторами НТП у галузі виробництва продуктів та послуг. Ряд цих факторів створюється всередині організацій, але в значно більшій мірі – зовні їх, в наукових організаціях, в науково-технічних центрах тощо.

Технологічні фактори є основними причинами появи нових галузей і виробництв, глибокої зміни діючих галузей. Тому вивчення технологічної складової макросередовища дозволяє організації не проглядіти “технологічний ривок” і підтримати на рівні свою конкурентоспроможність.

Особливістю зовнішнього середовища ДПІ є те, що технологічні фактори не так значно впливають на її діяльність, оскільки ДПІ не має конкурентів. Але все ж таки від технологічних факторів в значній мірі залежить ефективність функціонування ДПІ.

Трохи іншої думки щодо факторів зовнішнього середовища дотримується Філіп Котлер. Так, він виділяє наступні групи факторів макросередовища: демографічні, економічні, природні, науково-технічні, політичні та фактори культурного оточення. Але, як видно, його погляд не є фундоментально іншим.

Белошапка В.А. та Загорій Г.В. у своїй спільній праці проводять аналіз зовнішнього середовища організації на основі так званого PEST-аналізу. Його назва походить від перших літер англійських назв основних груп факторів макросередовища, а саме: Р – політико-правове середовище (political and legal environment), Е – економічне (economic environment), S – соціальне середовище (social environment), Т – технологічне середовище (technological environment).

Шершньова З.Є. та Оборська С.В. стверджують, що найчастіше фактори зовнішнього середовища класифікують за такими групами:

1. Економічні — фактори, що пов'язані з обігом грошей, товарів, інформації та енергії.

2. Політичні — фактори, що впливають на політичні погляди та поділяють людей на окремі політичні групи і знаходять вираження в діяльності та прийнятті рішень місцевими органами влади та уряду.

3. Соціально-демографічні фактори, які впливають на рівень і тривалість життя людей, а також формують їхню ціннісну орієнтацію.

4. Технологічні — фактори, що пов'язані з розвитком техніки, обладнання, інструментів, процесів обробки та виготовлення продуктів, матеріалів і технологій, а також ноу-хау.

5. Конкуренція — фактори, які відбивають майбутні та поточні дії конкурентів, зміни в частках ринків, концентрації конкурентів.

6. Географічні — фактори, пов'язані з розміщенням, топографією місцевості, кліматом і натуральними ресурсами (зокрема, корисними копалинами).

Фактори зовнішнього середовища та їх вплив на ДПІ.

A

A

ндацій щодо змін у податковому законодавстві для поліпшення екон.ситуації, посилення контролю за своєчасністю сплати податків

Зміни у доходах населення Зміни розмірів надходжень від податків з фізичних осіб Розробка рекомендацій щодо змін в оподаткуванні фізичних осіб, проведення роз’яснювальної роботи з населенням з податкового законодавства

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes