Захист прав суб'єктів господарської діяльності в арбітражному суді, Детальна інформація

Захист прав суб'єктів господарської діяльності в арбітражному суді
Тип документу: Реферат
Сторінок: 6
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 17.9
Скачувань: 1118
Курсова робота

З господарського права

Захист прав суб'єктів господарської діяльності в арбітражному судіПлан

1. Правове становище арбітражних судів

2. Підвідомчість справ арбітражним судам. Підсудність справ

3. Доарбітражне врегулювання господарських спорів

4. Вирішення спорів арбітражним судом

1. Правове становище арбітражних судів

Однією з необхідних умов успішного функціонування всіх елементів створюваного в Україні ринкового механізму є законність і дисципліна в діяльності суб'єктів господарювання.

У процесі господарювання між підприємствами, державними та іншими органами виникають, функціонують та припиняються численні господарські відносини. Ринковий механізм, як і будь-яке інше складне явище, не може розвиватися без зіткнень і конфліктів, що призводять до суперечностей між суб'єктами господарської діяльності. Такі суперечності між підприємствами, організаціями, державними та іншими органами стосовно їхніх прав та обов'язків у господарських відносинах називаються господарськими спорами. Саме ці господарські спори і є предметом розгляду та вирішення арбітражного суду.

Арбітражний суд - одна з гілок судової влади (поряд із загальними судами), на яку законом покладено здійснення правосуддя у господарських відносинах. Арбітражний суд є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами.

Організація і діяльність арбітражного суду визначаються Конституцією України, Законом України "Про арбітражний суд" від 4 червня 1991 р., Арбітражним процесуальним кодексом України, прийнятим Верховною Радою України 6 листопада 1991 р., іншими законодавчими актами України, а також міждержавними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Арбітражний суд в Україні - правонаступник органів державного арбітражу (існували з 1931 по 1991 р.) - хоч і зберіг ряд

притаманних державному арбітражу ознак, проте зазнав великих змін як у правовому статусі, так і в регламентації його діяльності. З органу, наділеного повноваженнями управлінського характеру (що обумовлювалося місцем державного арбітражу в адміністративно-командній системі керівництва економікою), його перетворено на орган, що здійснює правосуддя у господарських відносинах і є незалежним при виконанні цієї функції.

Правова природа арбітражного суду як органу правосуддя визначається завданнями та повноваженнями, якими його наділено для виконання цих завдань. Відповідно до ст. З Закону України "Про арбітражний суд" його завданнями є такі:

o захист прав та охоронюваних законом інтересів учасників господарських правовідносин;

o сприяння зміцненню законності у сфері господарських відносин;

o внесення пропозицій, спрямованих на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності.

Організація арбітражних судів в Україні. В Україні діють Вищий арбітражний суд України, Арбітражний суд Автономної Республіки Крим, арбітражні суди областей, міст Києва і Севастополя, які становлять єдину систему арбітражних судів. Верховна Рада України за поданням Голови Вищого арбітражного суду може утворювати й інші ланки арбітражних судів (міські, міжрайонні, районні арбітражні суди та ін.).

Місцеві арбітражні суди (Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя) є основною ланкою арбітражної судової системи, оскільки саме вони виконують майже весь обсяг роботи щодо вирішення господарських спорів і стоять найближче до господарського життя та до конфліктів, які в ньому виникають. Для виконання покладених на них завдань місцеві арбітражні суди виконують такі повноваження:

вирішують господарські спори, віднесеш до їхньої компетенції;

розглядають справи про банкрутство;

переглядають у порядку нагляду рішення, ухвали, постанови відповідного арбітражного суду;

вивчають і узагальнюють практику застосування законодавства, аналізують статистику вирішення господарських спорів, вносять пропозиції до Вищого арбітражного суду України, спрямовані на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності та практики вирішення господарських спорів;

ведуть роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин;

здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством.

До складу місцевого арбітражного суду входять: голова, перший заступник голови, заступники голови та судді (кількість їх у конкретному суді залежить від обсягу роботи, зокрема від кількості справ, що. розглядаються).

Для вирішення організаційних питань місцеві арбітражні суди можуть утворювати президію.

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes