Вчення Вернадського про ноосферу, Детальна інформація

Вчення Вернадського про ноосферу
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Екологія
Автор: фелікс
Розмір: 0
Скачувань: 3523
Екологiя: роздуми, пошуки

(з досвiду роботи бiблiотек області)

Вступ

Свiт та екологiя. Цi слова стали своєрiдним символом сучасностi, настiйними закликами, зверненими до всього людства i до кожного з нас. Наприкiнцi ХХ століття над людством нависли три смертельнi небезпеки: екологiчна, ядерна та загроза моральної деградацiї людей. Можливiсть екологiчної катастрофи уявляється зараз найбiльш близькою та важко усуненою. Життя на Землi може зникнути перш за все вiд вiдсутностi культури, вiд жорстокостi, злоби, байдужостi та варварського вiдношення до природи та свого ближнього.

Бiблiотеки областi на протязi багатьох рокiв придiляють значну увагу проблемам iнформацiйної пiдтримки екологiчної просвiти, формують у читачiв навички екологiчної культури, збирають фонди лiтератури з питань екологiї та вироби з природного матерiалу. Особливо пожвавилась ця робота в ходi обласного огляду "Збережемо нашу планету."

В ходi огляду бiблiотеки намагались розкрити свiй екологiчний потенцiал, створити систему екологiчної просвiти населення. Були об'єднанi зусилля бiблiотек, природоохоронних та iнших установ, якi зацiкавленi в поширеннi екологiчних знань. Серед них: iнспекцiї екологiчної безпеки, партiя зелених, рух "Зелений свiт", санепiдстанцiї, екологiчнi центри i клуби, учбовi та медичнi заклади та iншi установи.

Повсюдно були оформленi яскравi книжковi та фотовиставки, iнформацiйнi стенди, екологiчнi куточки, де представлена не тiльки цiкава iнформацiя, лiтература, але й кiмнатнi квiти, композицiї з сухих гiлок, листя, вироби з природного матерiалу.

В багатьох бiблiотеках у папки зiбранi краєзнавчi матерiали з актуальних питань, на якi є великий попит: "Земля: гнiздо життя або смiттєва яма", "Наше мiсто просить допомоги".

З метою поглиблення екологiчних знань, бiльш активної популяризацiї природоохоронної лiтератури у ЦБС мiст Тореза, Марiуполя, Слов'янська, Старобешiвського, Великоновосілкiвського районiв створенi бiблiотеки - доми Природи, екологiчнi центри. У м.Димитровi розроблена довгострокова бiблiотечна програма "Матерi-природi - увагу та турботу".

Бiблiотеки областi здiйснюють iнформацiйну пiдтримку екологiчної дiяльностi рiзних закладiв, окремих спецiалiстiв. Для них готуються iнформацiйнi списки лiтератури, проводяться днi iнформацii, спецiалiста.

Дiяльнiсть бiблiотек в ходi огляду вiдмiчалась використанням рiзноманiтних дiйових форм масового розповсюдження екологiчних знань, виховання екологiчної культури читачiв. Серед цих заходiв - днi екологiї, Землi, екомарафони, уроки екологiї, лiтературно - музичнi вечори.

Особливо цiкавими для читачiв виявились конкурснi та iгровi форми роботи: вiкторини "Знай та зберiгай природу", конкурси юних дослiдників природи, театралiзований вечiр на захист природи "Ця крихка планета", ігри-подорожi. Юнi читачi iз задоволенням приймали участь у проведеннi екологiчних акцiй "Лiс - твiй друг","Спасемо рiчку" та iнших.

При багатьох бiблiотеках працюють екологiчнi клуби "Планета","Вiкно в природу", "Берiзка", "Флора", "Юний еколог", зеленi вiтальнi.

Проводилась жвава робота по пiдвищенню екологiчної культури бiблiотекарiв: в ЦБС мiст Снiжне, Красний Лиман, Селидове пройшли вiдповiднi семiнари, науково-практичнi конференцiї.

Знати, щоб оберiгати

Авраїмова Т.В., директор Донецької

мiської ЦБС для дорослих

Збереження навколишнього середовища, необхiднiсть пропаганди екологiчних знань - важлива проблема сучасностi України, зокрема Донецька.

Потенцiал бiблiотек ЦБС для дорослих м.Донецька не в повнiй мiрi вiдповiдає цiй тяжкiй i гострiй проблемi. Вивчення читацького попиту на лiтературу по екологiї показало, що в бiблiотеках дуже мало книг про конкретнi подiї пiсля Чорнобильської аварiї, про необхiднi мiри захисту вiд пiдвищення радiацiйного фону, про цивiлiзований прогрес, про програми пiдприємств з природоохоронної дiяльностi та iн. Справа в тому, що такi книги зараз не пишуться, немає фiнансiв їх друкувати. Мало коштiв для поповнення книжкових фондiв бiблiотек.

Газета "Наш край" теж не може вiдповiдати на всi питання. Ця цiкава громадсько-екологiчна газета Донбасу виходить всього 2 рази на мiсяць.

Але усi бiблiотечнi прцiвники розумiють, що розв'язання багатьох екологiчних проблем починається з вирiшення проблем моральних. Екологiзацiя свiдомостi - це становлення певного свiтогляду, який визнає святiсть усього свiту, що оточує нас.

За останнi два роки в бiблiотеках зроблено чимало. В минулому роцi вони розробили "Заходи по екологiї", провели багато комплексних форм масових заходiв до десятирiччя Чорнобиля, представили сценарiї i розробки заходiв у ЦМБ, де на радi при директорi була висвiтлена робота фiлiалiв.

Наприклад, в Київському фiлiалi № 1 заходи проводились щомiсячно. Цiкавим був усний журнал "Спiвцi рiдної природи". Працiвники ЦМБ були присутнi на показових заходах в Пролетарському фiлiалi № 8 i в Калiнiнському фiлiалi N2. Емоцiйним був вечiр "По кому дзвонить дзвiн" (філ. № 2), професiйно та нетрадицiйно була органiзована експрес-виставка однiєї статтi "Еколого-економiчна полiтика i надра України" (Голос України. - 1996.- 5 сiч.).

Кiровський фiлiал № 21 провiв вечiр для учнiв середньої школи № 112 "Атомний вiтер i безмовнiсть". Багато уваги придiляється дiтям дитячого садочка № 210 "Буратино", де проводяться бесiди на тему "Знати, любити, берегти". Яскраво пройшли години цiкавих повiдомлень в Ларiно. Бiблiотекарi провели також вечiр про"Червону книгу Донбаса", цiкаву вiкторину по екологiї, читання вiршiв про природу, виставку дитячих малюнкiв про природу. Моспiнський фiлiал № 6 до десятирiччя Чорнобильської катастрофи провiв конференцiю по книзi В.Губарєва "Зарево над Припятью".

В цьому роцi бiблiотеки бiльше уваги придiляли iнформацiйнiй роботi. ЦМБ, фiлiали №№ 2, 8, 9, 14 iнформують вiддiл екологiї мiськвиконкому, СШ №№ 125, 150, iндивiдуальних абонентiв. Для масового розповсюдження екологiчних знань, виховання екологiчної культури читачiв проведено День iнформацiї "Екологiя Донбасу" (філ. № 7), День бiблiографiї "Природа та людина"(філ. № 12) та iн.

Зараз всi бiблiотеки мають книжковi виставки, якi всебiчно розкривають теми екологiї. Це такi: "Жива душа природи" (філ. № 9), "Україна - зона екологiчного лиха" (філ. № 19), "Людина. Екологiя. Здоров'я" (філ. №№ 3, 11), "Голуба перлина Донбасу" (філ. № 6), "Кальмiус благає захисту" (філ. № 6) та iн.

На протязi двох рокiв в Будьонiвському фiлiалi № 14 експонуються книжковi виставки за циклами: "Заповiдна природа Донбасу", "Про природу для великих i малих". Серед масових заходiв слiд вiдзначити: дискусiю "Мораль та справа захисту навколишнього середовища" (ЦМБ), диспут для учнiв "Цей багатоликий свiт природи"(філ. № 1), екологiчну дискусiю "Як вижити в цьому свiтi", бесiду-роздум "Твiй слiд на землi" (філ. № 4), екологiчний урок "Стогін землi", гру-мандрiвку "Кам'яна книга пам'ятi", лiтературну хвилину "Природа - наш кращий лiкар"(філ. № 7) та iн.

Екологiчна культура бiблiотекарiв пiдвищується постiйно iнформацiйними повiдомленнями про обласний огляд роботи, про новi книги, статтi в перiодицi, про кращий досвiд бiблiотек на нарадах при директорi, на методичних семiнарах.

Доля природи в наших руках

Глушкiна О.М., директор

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes