Вимоги до особистості та діяльності молодого керівника ВУЗу, Детальна інформація

Вимоги до особистості та діяльності молодого керівника ВУЗу
Тип документу: Реферат
Сторінок: 3
Предмет: Психологія
Автор: фелікс
Розмір: 12.5
Скачувань: 1480
ВИМОГИ ДО ОСОБИСТОСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

МОЛОДОГО КЕРІВНИКА ШКОЛИ

Винятковість і необхідність керівника в умовах колективної організації праці прослідковується у всі періоди, при будь-якому способі виробництва. У сучасних умовах на зміну адміністратору приходить демократ, на зміну технократу - підприємець, який володіє господарським, економічним розрахунком при прийнятті будь-яких управлінських рішень. Керівник повинен володіти такими якостями, які диктує час, і, крім того, вміти об’єктивно оцінити їх в підлеглих.

Відповідно до нових соціальних завдань зростають вимоги до змісту і характеру управлінської діяльності керівників шкіл, якості та ефективності навчально-виховного процесу.

У зв’язку з цим удосконалення системи управління школою нерозривно пов’язане з оволодінням всіма керівниками демократичним стилем керівництва, який грунтується на ретельному вивченні стану справ, виявленні того, які форми і методи управління найбільш ефективні, а які застарілі, не відповідають сучасним вимогам. Цей стиль вимагає розвинутої здатності до педагогічного аналізу, об’єктивності в оцінці досягнутих результатів, уміння творчо підходити до вироблення і прийняття необхідних рішень.

Керівник повинен володіти такими діловими і особистісними якостями, які допоможуть йому успішно вирішувати проблеми будь-якої складності і в будь-якому підрозділі школи.

Коротко нагадаємо найважливіші, базові вимоги і якості, які необхідні керівнику будь-якого рангу і школи зокрема.

Політична зрілість - риса, яка вимагає наявності таких якостей як усвідомлення своєї політичної позиції, високої соціальної активності, компетентності в питаннях політики держави здатність розпізнавати в суспільних явищах і конкретній роботі політичний смисл; здатність передбачати політичні наслідки рішень, які приймаються ним; принциповість до будь-яких антигромадських вчинків людей. Акцент при цьому робиться на практичну реалізацію керівником політичних знань та установок в процесі своєї управлінської діяльності.

Державний підхід. Керівник завжди і у всьому повинен узгоджувати свої інтереси та інтереси колективу з завданнями суспільства. Цей підхід передбачає глибоке знання важливих економічних і соціальних завдань в розвитку держави, розуміння ролі та місця свого колективу у вирішенні цих завдань.

Відмітимо, що уміння мислити і діяти з пoзицій державних інтересів не виникає саме по собі. Його необхідно виховувати в людях, систематично аналізуючи і показуючи залежність особистого матеріального і духовного становища кожного окремого працівника від економічних і соціальних досягнень і можливостей суспільства.

Конкретний вияв державного підходу в реальній практичній діяльності керівника школи передбачає уміння розуміти і враховувати вимоги часу. А найбільш важливим зараз є об’єктивна необхідність інтенсифікації та оптимізації навчально-виховного процесу, широке впровадження передового педагогічного досвіду, досягнень науково-технічного прогресу в практику роботи свого колективу, економія матеріальних pecypсів.

Діловитість. Ця якість характеризує керівника з точки зopy працездатності та вміння раціонально здійснювати діяльність. Вона передбачає високий рівень професійних навиків та умінь, а також бажання керуватися при виконанні обов’язків перш за все інтересами справи і поставленими завданнями. Діловитість грунтується на відповідальному ставленні особистості до виконуваних обов’язків. Діловитість - це раціонально організована активність. Дуже важливою стороною діловитості керівника є його уміння формулювати і визначати завдання для себе і підлеглих. Це основний момент ділового підходу.

Наступний важливий елемент діловитості - визначення всіх нeoбxідних дій, їх послідовності, які можуть сприяти досягненню наміченої мети. Часто молоді керівники беруться зa вирішення проблем, не зваживши своїх можливостей. Це далеко не діловий підхід. Діловитість - це уміння заздалегідь і аргументовано виробити програму необхідних дій для досягнення конкретної мети. Не варто забувати того, що у цього процесу є друга сторона: необхідно з такою ж визначеністю намітити і зафіксувати те, чого робити не варто.

Необхідним елементом ділової поведінки керівника є уміння оцінювати результати діяльності на будь-якому етапі. При цьому під умінням оцінювати розуміється здатність здійснювати оцінку з дотриманням всіх правил логіки: формулювання і вибір критеріїв, сама процедура оцінювання, врахування умов і т.д.

Важливим фактором рівня діловитості є уміння цінувати і економити час. Особливо варто відмітити уміння раціонально використовувати час зборів і нарад. Дослідження показують, що до 30% часу керівники проводять на різноманітних нарадах і засіданнях. Діловий підхід до проведення цих заходів полягає перш за все у чіткому визначенні їх необхідності і очікуваного peзyльтату.

Підприємливість - форма вияву трудової, громадської і політичної активності особистості, що виражає її кмітливість, ініціативність, енергійність, пpaктичність. Ця форма необхідна у всіх сферах суспільства і відіграє значну роль у їх розвитку, так як проявляється в постановці нових завдань, які треба вирішити, і сприяє ефективному виконанню їх з високим рівнем якості. Це стосується і керівників у галузі освіти. Підприємливий керівник школи сам активно працює для того, щоб створити такі умови праці підлеглих, при яких ефективність навчально-виховного процесу буде найвищою, володіє навиками формулювати реальні завдання і виконувати їx. При цьому керівник максимально використовує свої професійні знання, інтелектуально-психологічні особливості для того, щоб усунути несприятливі умови, знизити їх негативний вплив. Розвитку ініціативи і підприємливості сприяє постійне вивчення і узагальнення передового досвіду yпpaвління школою, періодична фахова пepeпідготовка і самоосвіта на базі сучасних досягнень науки, стимулювання і підтримка ініціативних починань і новаторства, їх юридичне забезпечення.

Особливе значення підприємливості полягає в тому, що вона дозволяє вишукувати внутрішні резерви для підвищення ефективності управлінської діяльності керівника, поліпшувати якість навчально-виховного процесу в школі при мінімальних моральних та економічних затратах.

Компетентність - одна з важливих вимог, яка пред’являється до керівника. Рівень компетентності визначається його особистими якостями, кваліфікацією (знання, досвід), які дозволяють йому брати участь в прийнятті управлінських рішень. Щодо професійної компетентності молодого керівника школи, то сюди ми включаємо загальний світогляд, високу культуру; професійне знання психолого-педагогічних наук, зокрема теорії управління, наукових основ управління школою, педагогічної етики; здатність peaлізувати свої знання на практиці, володіти методами досліджень (соціологічних, психологічних, педагогічних, школознавчих).

Важливою якістю керівника є його етичні установки. Службова етика - один із прикладних aспектів етичної науки, її змістом є моpaльні стосунки між людьми в процесі праці та реалізації управлінських рішень. Керівник повинен бути справедливим в оцінці здібностей і поведінки своїх колег, рівним в спілкуванні з ними, принциповим у вирішенні проблем і т.д. Справедливість - теж необхідна якість хорошого керівника, звідси і гласніcть у вирішенні будь-яких питань.

Службова етика має в управлінні ряд функцій, але особлива та, що вона визначає авторитет, репутацію керівника. Крім того міцні етичні установки згуртовують працівників, сприяють створенню здорового психологічного клімату, високого рівня праці, допомагають вирішувати соціальні проблеми розвитку колективу.

Процес управління здійснюється керівником в певній системі, послідовно, циклічно, Діяльність директора школи опосередкована визначеними знаннями і yміннями, тому в професіограмі - документі, що містить вимоги, які визначають його діяльність, - власне управлінські дії розміщені по об’єктах управління. В логічній послідовності протікання самої діяльності знаходяться необхідні знання і уміння.

В одному із розділів професіограми звертається увага на особистісні якості керівника школи, його емоційно-вольову сферу. Якими якостями повинен володіти молодий управлінець? Часто самоорганізацію керівника в емоційно-вольовій сфері зводять до уміння керувати своїм настроєм, стримувати себе в спілкуванні з підлеглими. Звичайно, це важливі якості, але далеко не всі.

Рівень особистісно-вольової сфери вважається високим, якщо керівнику властиві:

- любов і повага до дітей;

- почуття обов’язку і відповідальності;

- володіння сильною волею, здатність переборювати внутрішні та зовнішні перешкоди на шляху до досягнення мети;

- наполегливість в справах, здатність до розумного ризику, терплячість (може довго і якісно виконувати одноманітну роботу);

- ініціативність, здатність без чийогось cпонукання висувати і на практиці втілювати конструктивні рішення;

- швидка організація, передбачення можливих реакцій учнів і педагогів, прогнозування поведінки членів педагогічного колективу;

- психологічна стійкість - не дає захопити себе нереальними пропозиціями;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes