Фонд державного майна України, Детальна інформація

Фонд державного майна України
Тип документу: Реферат
Сторінок: 7
Предмет: Правознавство
Автор: Олексій
Розмір: 19.7
Скачувань: 1014
Реферат з дисципліни – „Правові основи приватизації”,

на тему: „Фонд державного майна України”

Історичні Відомості:

Фонд державного майна України створено в 1991 роцi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158 для здiйснення державної полiтики в сферi приватизацiї державного майна. Першi органи приватизацiї в Українi — Фонд, його регiональнi вiддiлення, фонди, комiтети, управлiння комунального майна було утворено в 1992 роцi.

В 1994 р. було прийнято Указ Президента України № 56 "Про єдину систему органiв приватизацiї в Українi". Цим Указом фактично було сформовано сучасну систему органiв приватизацiї.

Згiдно з Указом Президента України "Про змiни в системi центральних органiв виконавчої влади України" вiд 13.03.99р. № 248/99, Фонд державного майна України входить до центральних органiв виконавчої влади.

Вiдповiдно до "Тимчасового Положення про ФДМУ" фонд державного майна України пiдпорядкований i пiдзвiтний Верховнiй Радi України. У своїй дiяльностi фонд керується Конституцiєю i законодавчими актами України, Кабiнету Мiнiстрiв України.

Фонд має регiональнi вiддiлення в усiх областях України, В Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi.

Основнi завдання Фонду полягають у наступному:

захист майнових прав України на її територiї та за кордоном;

здiйснення прав розпорядження майном державних пiдприємств у процесi їх приватизацiї, створення спiльних пiдприємств;

здiйснення повноважень щодо органiзацiї та проведення приватизацiї майна пiдприємств, яке перебуває у загальнодержавнiй власностi;

сприяння процесовi демонополiзацiї економiки i створенню умов для конкуренцiї виробникiв.

Фонд вiдповiдно до покладених на нього завдань:

змiнює у процесi приватизацiї органiзацiйно-правову форму пiдприємств, що перебувають у загальнодержавнiй власностi, шляхом перетворення їх у вiдкритi акцiонернi товариства;

продає майно, що перебуває у загальнодержавнiй власностi у процесi його приватизацiї, включаючи майно лiквiдованих пiдприємств i об'єктiв незавершеного будiвництва;

укладає угоди з посередниками щодо органiзацiї пiдготовки до приватизацiї та продажу об'єктiв приватизацiї;

видає лiцензiї посередникам;

вживає заходiв до залучення iноземних iнвесторiв до процесу приватизацiї;

бере участь у створеннi спiльних пiдприємств, до статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власнiстю;

представляє iнтереси України за кордоном з питань, що стосуються захисту майнових прав держави.

Фонд очолює Голова, який призначається на посаду i звiльняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. На сьогоднi Головою Фонду державного майна України є HYPERLINK "http://www.spfu.gov.ua/ukr/central.php" Чечетов Михайло Васильович .

В рiзнi роки Фонд державного майна України очолювали:

з жовтня 1998 по  квiтень 2003 Бондар Олександр Миколайович;

з березня 1997 по квiтень 1998 Лановий Володимир Тимофiйович;

з серпня 1994 по лютий 1997 Єхануров Юрiй Іванович;

з липня 1991 по липень 1994 Прядко Володимир Володимирович.

Практична дiяльнiсть Фонду держмайна спирається на програму приватизацiї. Згiдно з програмою приватизацiї на 2000-2002 роки прiорiтети роботи в сферi приватизацiї полягають в наступному:

залучення iнвестицiй в економiку України шляхом продажу акцiй на конкурсах та на мiжнародних фондових ринках;

залучення до пiдготовки на проведення приватизацiї нацiональних та iноземних суб'єктiв фондового ринку;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes