Використання непрямих методiв перевiрки правильності встановлення розміру податку на прибуток підприємницьких структур, Детальна інформація

Використання непрямих методiв перевiрки правильності встановлення розміру податку на прибуток підприємницьких структур
Тип документу: Реферат
Сторінок: 4
Предмет: Економіка
Автор: Олексій
Розмір: 18.1
Скачувань: 877
Використання непрямих методiв перевiрки правильності встановлення розміру податку на прибуток підприємницьких структур

Реформування податкової системи України призводить до появи проблем, якi в минулому не виникали. Однiєю з таких проблем є проблема ухилення вiд сплати податкiв.

Широке поширення порушень податкового законодавства викликане впливом багатьох обставин. Однi з них дiють на загальнодержавному рiвнi i вiдображають недолiки, пов’язанi з кризовим станом економiки, iншi - обумовленi особливостями функцiонування податкової служби в умовах жорсткої протидiї з боку правопорушникiв.

Вражаючi масштаби несплати та приховування прибуткiв розцiнюються насамперед як результат недостатнього рiвня податкового контролю та здатностi податкових структур збирати податки. Безумовно, податковий контроль – надзвичайно важливий елемент податкової системи, конкретний механiзм реалiзацiї функцiй податкiв, у першу чергу фiскальної. Його становлення, яке певною мiрою триває i нинi, проходить у складних умовах, що вiдобразилося в органiзацiї та дiєвостi контролю. Однак попри всi недолiки та перешкоди було б невиправданим принизити його значення i вплив на рiзноманiтнi сторони економiчного розвитку.

За перше півріччя 1999 року в Україні приріст недоїмки по податку на прибуток державних підприємств склав 89,4%, спільних підприємств – 70,5, страхових компаній –51,5, підприємств колективної власності – 117, 2% (1(.

У м. Луцьку загальна сума недоїмки за всіма видами податків також має тенденцію до зростання (див. рис.1)

У зв’язку зі зростанням розмірів недоїмки зростає роль перевірок.

В Україні існують такі етапи проведення перевiрок розрахункiв платникiв iз бюджетом: попередня документальна; документальна; комплексна документальна; зустрiчна; рiвночасна; тематична; оперативна.

У м. Луцьку в результаті проведених перевірок стану розрахунків платників податку на прибуток з бюджетом виявлено значне зростання чисельності порушень (див. табл.). При цьому зростають і розміри стягнень з порушників.

Таблиця

Результати проведених перевірок платників податку на прибуток у м. Луцьку в 1998-1999 рр.*

Показник 1.01.98 1.01.99

1999 р. до 1998 р., у %Кількість перевірених платників 286 205 72

Додатково нараховано (тис. грн.) 3604 12236 У 4 рази

Пеня (тис. грн.) 588 1024 174

*Складено за даними ДПА у м. Луцьку

Одним із головних завдань, що стоять перед податковими органами, є необхiднiсть ретельного аналiзу фiнансового стану пiдприємств, що не забезпечують повноту та своєчаснiсть надходження податкiв та платежiв до бюджету, тобто спроможнiсть цих пiдприємств виконувати свої зобов’язання перед бюджетом, кредиторами та iншими органами.

При розглядi цього питання необхідно визначати: наявнiсть недоїмки; заходи, що вживаються керiвництвом пiдприємства щодо погашення недоїмки (участi) у вексельних залiках, взаємозалiках, скорочення обсягу бартерних операцiй; пiдготовку матерiалiв на порушення арбiтражним судом санкцiї про визнання пiдприємства банкрутом за умови вичерпуючих заходів зі своєчасностi розрахункiв з бюджетом, прийнятих керiвництвом пiдприємства; надання допомоги пiдприємству, що аналiзується, в частинi стягнення дебiторської заборгованостi i спрямування її на погашення простроченої заборгованостi бюджету; вивчення стану дебiторської та кредиторської заборгованостi в спiввiдношеннi з даними на початок року, попереднiм звiтним перiодом, тобто скласти динамiку й розкрити причини її наявностi, при збiльшеннi – причини її росту; розшифрування складу дебiторської заборгованостi (видiлити основних неплатникiв за вiдвантажену їм продукцiю чи наданi послуги, вказати перiод виникнення боргiв i їх суму, визначити реальнi стягнення); розшифрування складу кредиторської заборгованостi, звернути особливу увагу на значення та перiод виникнення заборгованостi бюджету, в т.ч. мiсцевому, з заробiтної плати.

Проте офіційні джерела отримання інформації часто не відображають реального стану податкової дисципліни на підприємстві. В зв’язку з цим органам податкової служби з метою пiдвищення ефективностi проведення документальних перевiрок та максимального залучення до оподаткування тiньових доходiв необхiдно опановувати та застосовувати в роботi непрямi методи, поширені в мiжнароднiй практицi (і вперше прийняті для оцінки правильності нарахування ПДВ в Україні), для визначення об’єктiв оподаткування господарюючих суб’єктiв та, вiдповiдно, їх податкових зобов’язань.

Метою проведення перевiрки платника податкiв iз застосуванням непрямих методiв є виявлення усiх його доходiв -вiдображених i не вiдображених в наданих для перевiрки документах.

Якщо при визначеннi податкових зобов’язань суб’єкта пiдприємницької дiяльностi – юридичної особи – враховувати тiльки данi декларацiй, звiтiв i облiкових журналiв, книг, платник може навмисно занизити свої податковi зобов’язання i надати до перевiрки записи, якi не свiдчать про дiйсний фiнансовий стан пiдприємства. У разi неподання декларацiї або iснуваннi великої кiлькостi помилок у декларацiї платника податкiв податковий орган повинен мати засiб для визначення його дiйсних податкових зобов’язань. Тобто при iснуваннi пiдозри щодо приховування доходу iнспектори-ревiзори використовують непрямi методи для вiдстеження фiнансових операцiй платника податкiв.

Таким чином, пiд непрямими методами визначення об’єктiв оподаткування слiд розумiти метод вiдстеження операцiй господарчої дiяльностi платника за допомогою iнформацiї, отриманої з джерел iнших, нiж звiти, декларацiї та бухгалтерськi записи, книги, з метою визначення доходу i вiдповiдно розмiру податкових зобов’язань платника податкiв.

При перевiрцi непрямими методами використовуються факти i докази, що безпосередньо не вказанi у документах, якi платник подає для пiдтвердження даних податкової декларацiї. Це вимагає:

- ретельного i уважного обстеження дiяльностi платника, яка пов’язана зi сплатою податкiв;

- уважного використання iнформацiї, яка не присутня у декларацiї та бухгалтерських i супроводжуючих записах, книгах, звiтах платника податкiв;

- надання певної уваги iнформацiї вiд третiх осiб.

Рiзницю мiж прямими i непрямими методами можливо визначити так:

- прямi методи використовують iнформацiю, що безпосередньо пов’язана з даними податкових декларацiй. Результати перевiрки отримуються на пiдставi бухгалтерських книг, звiтiв, записiв i документiв, що надає платник податкiв;

The online video editor trusted by teams to make professional video in minutes